سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهنام شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان
جمشید شهابپور – دانشیار زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمود سعدلو – بخش زمین شناسی امور معدن مجتمع مس سرچشمه
آذر پرتوآذر – تحقیقات معدنی و فرآوری مواد، امور تحقیقات مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

مدل فلززایی ارئه شده برای طلا در کانسار مس سرچشمه پیشنهاد می کند که زایش طلا مانند مس، در سیستم پورفیری سرچشمه منحصر به یک فرایند گرمابی-دگرسانی خاص نبوده است بلکه دوشادوش و هم روند با تشکیل کلکوپیریت، زایش طلا در ساختار کلکوپیریت رخ داده و طی روند تکاملی سیستم پورفیری، زایش طلا نیز فزونی یافته است؛ به طوری که در مراحل نهایی تکوین سیستم سرچشمه، کانی سازی پر عیار طلا و نقره (رگه های اپی ترمال) را ایجاد کرده است. به طور کلی که رخداد طلای درونزاد در کانسار سرچشمه، حاصل فرایندهای متفاوت، اما وابسته به یکدیگر در مسیر تکامل فرایندهای ماگمایی-گرمابی-جوی در سیستم پورفیری می باشد.