سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا لعلی فاز – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه گلستان- دانشکده علوم پایه-گروه زمین شن
بهنام شفیعی – استادیار- دانشگاه گلستان- دانشکده علوم پایه- گروه زمین شناسی
غلامحسین شمعانیان – کارشناسارشد-شرکت ملی صنایع مس ایران- مجتمع مس سرچشمه- امور اکتشافات و
حسین تقی زاده – پژوهشگر-شرکت ملی صنایع مس ایران- مجتمع مس سرچشمه- امور تحقیق و توسعه

چکیده:

مولیبدنیت به عنوان مهمترین کانه مولیبدندار همراه با کالکوپیریت در کانسارهای مس پورفیری کرمان حضور دارد. این کانه درکانسنگهای مس پورفیری عمدتاً بصورت رگچهای و کمتر بصورت افشان رخ داده است. مهمترین رگچههای مولیبدنیتدار در قالب چهار نوع رگچهD و C ،B ،A گروهبندی میشوند که با توجه به پاراژنز کانیایی به ترتیب از سیالات و محلولهای گرمابی دمای بالا بین ۵۵۰ تا ۳۷۴ درجه سانتیگراد) تا دمای پایین (کمتر از ۴۰۰ درجه سانتیگراد تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد) در مراحل اولیه، انتقالی و نهایی نهشته شدهاند. مولیبدنیتهای نوع۲H در مرحله اولیه کانیسازی و مولیبدنیتهای نوع۳R در مرحله انتقالی کانیسازی شکل گرفته اند. مولیبدنیتهای مرحله نهایی با نسبت بالائی از مولیبدنیت نوع۳Rبه۲Hمشخص میشوند که با رگچههای تیپD و C نهشته شدهاند. تبدیل پلیمورفهای نهشته شده از مولیبدنیت به یکدیگر در طی مراحل تکامل کانیسازی پورفیری میتواند توضیحی برای حضور مولیبدنیتهای نوع۳R با دگرسانیهای کم دمای مراحل پایانی کانیسازی (سریسیتی و رسی) و رخداد مولیبدنیتهای نوعH2 در دگرسانیهای دما بالای پتاسیک باشد.