همینطور ممکن است بعضی از آنها در مورد موضوع سمینار نیز کم بدانند یا اصلاً چیزی ندانند. دانشجو باید مشخص کند که برای وی کدام متخصصں رو کندو چشم انداز کلی موضوع مورد نظر را و خلاصه ای از مطلب خود را برای بقیه حاضرین بیان کند. دانشجو باید بداند مخاطبین او چه انتظاری از سخن وی دارند و میخواهند چه اطلاعاتی، ایدههایی و یا تذکراتی را از سمینار وی به دست آورند.

* دانشجو باید اهداف خود را برای مخاطبین تعریف کند، قبل از این که دانشجو شروع به آمادهسازی خود برای ارائه سمینار کند، باید از خود بپرسد: چرا من این سمینار را ارائه می کنم؟ دانشجو باید در مورد اهداف بدیهی خود فکر کند و ایدهها و نظرات اصلی را انتخاب نموده، نسبت به تعریف اطلاعات حقیقی ضروری اقدام نماید. توصیه شده است دانشجو دورنمایی از مسأله مورد نظر و دور نمایی از یافته های موضوع خود را که همان چکیده یک سمینار شفاهی است از قبل آماده و در زمان سمینار ارائه نماید (یعنی مطلبی که میخواهد شنوندگان را در مورد آن si… کند). .هدف دانشجو  از ارائه سمینار باید در ذهن او روشن باشد. اگر در ذهن دانشجو هدف روشن نیست، امکان ندارد برای شنوندگان این هدف روشن باشد. یکی از اهداف ممکن است اطلاع رسانی و یا هدف متقاعد کردن باشد. در مورد هدف اول، هدف انتقال اطلاعات و افزایش معلومات و درک و فهم شنوندگان میباشد در حالی که متقاعد کردن کار سختی است و در این رابطه دانشجو باید به عنوان مدافع عمل کند و کاری بیش از اطلاع رسانی انجام دهد. برای ارائه کنفرانس بهتر است وی دو هدف بدیهی را پیشنهاد کند و به شنوندگان خود تصویر واضح از موضوع مورد نظر خود را ارائه نماید و آنها را وادار کند که نوشته وی را بخوانند. ارائه سمینار توسط دانشجو هرگز نباید جایگزین مقاله وی شود، اما چون بسیاری از شنوندگان علاقهمند هستند این امر میتواند موجب علاقهمندی بیشتر شنوندگان نسبت به موضوع نماید. بنابراین غالباً نکاتی را که در هنگام سمینار نمی توان در حد کافی تحت پوششں داد باید به صورت مقاله و نوشته در آمده و ارائه نمود.

*دانشجو باید منابع علمی لازم برای سمینار خود را انتخاب و تهیه نماید. دانشجو باید در مورد موضوع مورد بحث و کارهای انجام شده سایر محققین به طور خلاصه اما تقریباً کامل بازنگری نماید.