طرح ارزشیابی محقق باید در پروپوزال خود در مورد نحوه رسیدن به اهداف پروژه و چگونگی ارزیابی آن شرح دهد. ارزیابی پروژه راهی برای نشان دادن بهره گیری درست از سرمایه گذاری انجام شده و اختصاص یافته به سازمان تأمین کننده اعتبار میباشد. محقق باید طرحی یا پرسشنامه ای را جهت ارزیابی موفقیت پروژه خود تنظیم نماید و آن را در قسمت ضمیمه (بخش آخر پروپوزال)ارائه نماید.

لازم نیست در طرح ارزیابی به صورت واضح و دقیق به همه موارد اشاره شده باشد، بلکه آنچه مهم است این است که نشان دهد این مرحله مهم را فراموش نکرده است. محقق در این قسمت باید سعی نماید دو طرح ارزیابی پروژه مجزا، یکی برای ارزیابی عملی و دیگری برای ارزیابی نهایی تهیه کند. برخی هر دو مورد ارزیابی کلیشه ای و ارزیابی عملی را می گنجانند و در مورد نحوه ارزیابی نهایی صحبت می کنند. راه هایی وجود دارد که محقق قادر است در حین اجرای پروژه از عکس العملهای افراد روی پروژه آگاهی یابد و به ارزیابی انجام یا عدم انجام مواردی که در پروپوزال آمده است بپردازد،

به عبارت دیگر فرم ارزیابی نهایی برای آگاهی محقق از دست یافتن به اهداف بیان شده در پروژه می باشد. اگر محقق اهداف پروژه خود را به خوبی تعیین کرده باشد و نتایج مورد انتظار را به دقت نوشته باشد، تهیه فرم طرح ارزیابی نهایی خیلی راحت است. فرم ارزیابی پروژه باید شامل سؤالاتی باشد که به طور مستقیم در رابطه با اهداف کاربردی طرح میباشند تا بتوان وجود ارتباط و هماهنگی کاری را مشخص کرد. همچنین باید شامل سؤالاتی در مورد مسائلی که در انتهای دوره سرمایه گذاری حاصل می شود باشد تا مشخص گردد چقدر مسائلی که در ابتدا مطرح شده هنوز به مفهوم خودش باقی است، آیا مسائل جدیدی اتفاق افتاده که در آینده باید ادامه پیدا کند؟ چگونه سازمانهای همکار دیگر قادرند در ادامه پروژه پس از پایان دوره سرمایه گذاری از این پروژه کمک گیرند؟