فرماندهي و کنترل در عمليات هاي مشترک

مبناي C4, پيوستگي , جريان وقفه ناپذير و پردازش اطلاعات در پشتيباني از طرح ريزي , تصميم و اجراي جسورانه مي باشد. جنگنده ها بايد سيستم C4ي داشته باشند که تعامل پذير, منعطف ، پاسخگو, متحرک , منضبط و قابل بقا باشد. اطلاعات بايد قابل دسترس ب وده و ارزش آنها با تعداد کاربران افزايش يابد.

اصول C4 براي عمليات هاي مشترک و چندمليتي پيچيده است و سازمان هاي نظامي متنوعي به صورت يک نيرو، وارد کار مي شوند.

اصول عمليات هاي مشترک و چندمليتي , عبارتند از:

–    ايجاد ارتباط اوليه

–    شيوه بکارگيري منابع C4 محدودشده

–    استانداردسازي اصول عملياتي

–    موافقت با خط مشي تعيين شده پيش از شروع جنگ

–    استفاده از مفسران هم زبان

–    استفاده از رمزنگاري هاي مشترک

مهمترين اصل راهنما در پشتيباني از يگان براي سيستم هاي C4

اين است که از سناريوي زمان جنگ پشتيباني کنند. طرح ريزان سيستم هاي C4 بايد پيوسته قابليت هاي سيستم خدمات و سيستم مشترک فردي را که از نيازهاي متفاوت در سطوح ناسازگار مختلف (در سرتاسر عمليات هاي نظامي ) پشتيباني مي کنند, اولويت بندي کرده و از ميان آنها انتخاب نمايند. سطوح ناسازگار, نيازمندي هاي متفاوت و گاه متناقضي را به سيستم تحميل مي کنند که وقتي اين ناسازگاري در ناحيه جغرافيايي وسيعي رخ مي دهد، نياز به انتخاب ها و پاسخ هاي متفاوتي خواهد داشت [۱].