اشميت و مقاومت فشاري همانطور که در شکل (١٢)مشخص است مقاومت معادل مکعبي بر اساس نتايج آزمايش فراصوتي در تراز هاي تحتاني ، مياني و فوقاني به ترتيب برابر ٢١/٢٧، ٢٣/٦١و ٢٦/٥١ نيوتن بر ميلي متر مربع مي باشد که نشان دهنده اين است که مقاومت تراز فوقاني نسبت به تراز مياني و تحتاني به ترتيب برابر ٩٠و ٨٠ % مي باشد. براي بتن معمولي اين مقادير برابر٣٣/١٩،٢٩/١٩ و٣٦/١٢ نيوتن بر ميلي متر مربع و نسبت مقاومت ترازفوقاني ديوار به تراز مياني و تحتاني به ترتيب برابر ٨٨ و ٨١ %مي باشد. نسبت ٨١% براي بتن معمولي نسبت به مقدار ٧٢%گزارش شده توسط مدندوست در ديوار حاوي بتن معمولي بهبود در يکنواختي خصوصيات درجا را نشان ميدهد. از سوي ديگر مقادير ٨٠ و ٨١% که براي نسبت مقاومت بالاي ديوار به پاي ديوارو به ترتيب براي بتن هاي خود تراکم و معمولي به دست آمده اند در هماهنگي کامل با نتايج حاصل از مغزه گيري مي باشند که به ترتيب براي بتن خودتراکم ومعمولي برابر با ٨١ و٧٨%بوده اند.

براي تشريح بهتر مطالب فوق مقادير کليه آزمايش ها به صورت درصدي از مقادير حاصله در پاي ديوار در شکل ( ١٣) آورده شده است .

 مقاومت فشاري بر حسب نيوتن بر ميليمتر مربع

علاوه بر آن ميانگين مقاومت معادل مکعبي پيش بيني شده توسط امواج فراصوتي براي ديوار حاوي بتن خود تراکم برابر با ٢٤/٣٦ نيوتن بر ميلي متر مربع بوده که در مقايسه با ميانگين نتايج آزمونه هاي مغزه گيري شده که برابر با ٢٧/١٤ نيوتن بر ميلي متر مربع مي باشند تنها ٢/٧٨ نيوتن بر ميليمتر مربع اختلاف دارندو به بياني ديگر نسبت ميانگين مقاومت معادل مکعبي حاصل از آزمايش فراصوتي به ميانگين مقاومت حاصل از مغزه گيري ٩٠% مي باشد. اين نسبت براي بتن معمولي برابر ١٠١% مي باشد. اين مسئله بيان مي دارد که مي توان با اطمينان بالايي ، بدون آسيب زدن به سازه اصلي با تقريب خوبي مقاومت آن را با استفاده امواج فراصوتي و ايجاد نمودار کاليبره به دست آورد.

ميانگين مقاومت معادل مکعبي حاصل از عدد بر جهندگي چکش اشميت در ديوارهاي ساخته شده از بتن هاي خود تراکم و معمولي به ترتيب برابر ٣١/٠٩ و٣٤/٥٢ به دست آمده اند که به ترتيب برابر ١١٥ و١٠٩% مقادير مقاومت فشاري به دست آمده از مغزه هاي به دست امده از ديوار هاي حاوي بتن خود تراکم و معمولي مي باشد، که اين موضوع نشان دهنده ي اين است که چکش اشميت تا حدودي مقاومت را دست بالا تخمين مي زند و اين امر استفاده برخي از محققين از چکش اشميت را صرفا براي بررسي وضعيت لايه هاي سطحي بتن توجيه مي کند. همانطور که اعداد حاصله نشان مي دهد خصوصيات مقاومت در نزديک سطح نيز درديوار ساخته شده از  بتن خود تراکم با ديوار ساخته شده از بتن معمولي برابري مي کند.