مدیریت پروژه ناب با مرتبط ساختن پروژهها به مسابقه دوي امدادي، به قیاس تمثیلی با تیمهاي ورزشی میپردازد. در مسابقات دوي امدادي هدف برنده شدن در مسابقه است که براي این کار باید چوب مسابقه را با بیشترین سرعت ممکن از خط هدف مسابقه عبور دهیم. چوب از یک بازیکن به بازیکن دیگر پاس داده میشود. در مسابقات دوي امدادي معمولاً تیمهایی که بازیکنان آنها در پاس دادن چوب به یکدیگر مهارت بیشتري دارند گوي سبقت را از تیمهایی که سریعترین دوندههاي انفرادي را در اختیار دارند، میربایند.

تیمهاي رویایی بعضی کشورهاي مشهور در مسابقات المپیک که میتوان ادعا نمود بازیکنان آنها داراي بهترین استعدادهاي فردي در ورزش هستند، اغلب به تیمهایی از کشورهایی که در آنها ورزش یک امر غیرحرفهاي است میبازند. علت این امر آن است که این تیمها کارکرد تیمی و گروهی را تمرین کردهاند، به این معنا که گرچه ممکن است مهارتهاي فردي آنها ناچیز باشد ولی بازیکنان نقشهاي خود و نحوه رد کردن چوب به یار خودي را به حد کمال رساندهاند.

اگر یک تیم دوي امدادي مجبور شود کاري را دوباره انجام دهدمثلاً( چوبی را که افتاده دوباره بردارد)، این تیم برنده مسابقه نخواهد بود. در پروژهها فعالیتهاي متفاوتی وجود دارد که ارتباط فیزیکی و منطقی بین آنها شبکه پروژه را سازماندهی میکنند. هماهنگی مناسب بین فعالیتها و برقراري ارتباط سریع و موثر بین آنها تشابه مثال فوق با پروژه را تداعی می کند.

در صفحه اول راهنماي دانش بدنه مدیریت پروژه (PMBOK Guide) موسسه مدیریت پروژه (PMI) آمده است “تیم مدیریت پروژه مسئول تعیین آن چیزهایی است که براي هر پروژه مشخصی مناسب میباشند“. دلیل آن هم این است که کلیه پروژهها طبق تعریف، منحصر به فرد هستند و همچنین در اکثر اوقات تیم پروژه جدید یا متفاوت با قبل میباشد. بنابراین شناخت اصول و مبانی اولیه مدیران پروژه را قادر میسازد که فرایندهایی درخور و مناسب را براي پروژه و تیم خود تنظیم کنند.