مطالعه انجام شده باید در ارتباط با مطالعات قبلی باشد، با این توضیح که چگونه و چرا آنها با هم متفاوت و یا مشابهند. به عبارتی در این بخش باید یک مقایسه انتقادی با یافته های تحقیقات مشابه انجام گیرد و در مورد این که چگونه نتایج به دستا امده در این ازمایش با یافتههای قبلی مرتبط می شود بحث شود و خلاصه ای از شواهد موجود برای هر نتیجه گیری انجام شده ارائه گردد. نخست باید یافته هایی که در تائید نتیجه تحقیق انجام شده است ذکر گردد و اگر در رد آن نیز شواهدی وجود دارد عنوان شود. برای این منظور باید نتایج خود را با دیگران یا دیگر مطالعات مقایسه نمود و روی نتیجه و بحث هایی که در توافق و تضاد با کارهای انجام شده دیگران میباشد تاکید کرد و منابع و مراجع مرتبط با آنها را ذکر نمود. در این قسمت نباید به بازنگری و جمع بندی – agree with consistent with similar to

These results are consistent with the findings of Rezai (1375) These results were similar to those of another study (Maibody 1995)

و برای بیان تناقضی ها و تفاوتها از کلماتی مانند

in contrast to academic disciplines and departments In contrast, 26% disagree that flight attendants should carry stun guns

استفاده نمود. – محقق باید در این بخش به هر استثنا یا عدم وجود همبستگی اشاره نماید و استثنائات،فقدان همبستگی ها و موضوعات شناخته نشده که نیاز به تحقیق بیشتر در کارهای بعدی دارد

توضیح دهد و نکات غیرمشخص را تعریف کند. محقق هرگز نباید وارد راه های پرریسک مثل سعی در سرپوش گذاشتن یا دادههای تقلبی که کاملاً مناسب نیستند شود. محقق می تواند در بحث خود به یک چیز جالب یا صفت معنی دار خاص موجود در نتایج اشاره نماید، محقق می تواند عباراتی نظیر it is interesting to note that…….. it is significat that it is worth mentioning that…… A point worth noting is……..

Two point worth noting are……. در بحث استفاده و مطلب خود را توضیح دهد. چگونگی بیان غیر مطمئن در باره نتایج در قالب پاراگرافی در زیر نشان داده شده است.

In the early stages of growth, plants placed in the centre were taller and more vigorous than those on the outside. The actual cause of this has not been ascertained, but it is possible that plants in the centre were receiving optimum conditions of growth, probably due to less evaporation and lower temperatures than for those of the outside.

عباراتی بیشتر در بیان غیرمطمئن نتایج

was probably affected by……….. This may be due to…

is likely to be affected by…….. This could be due to

it is possible that……… This is probably due to

همینطور محقق می تواند به همبستگی ها، ارتباطات و کلیاتی که می تواند نتایج را حمایت کند .اشاره نماید