سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدمحمودتقی ساداتی پور – دانشکده علوم و فنون دریایی
سحر صدیق راهنما – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

حوضه سفیدرود در محدوده جغرافیایی– تا– عرض شمالی و – تا – طول شرقی گسترده شده استویکی ازپیچیده ترینومتنوع تریناکوسیستم هایساحلیکشورمان می باشد. در راستای شناخت محدوده مورد نظر در تعامل با محیط پیرامون ، تحقیق حاضر انجام گرفته است. ابعاد کمی و کیفی حوضه بر اساس محاسبه فاکتورهای گوناگون در محیط که شامل عوامل مرتبط با وضعیت شکلی حوضه ( Ff ، k ، Re ، Rc و… ) ، عوامل مرتبط با اشکال هندسی حوضه (A وP و Lb ) عوامل مرتبط با وضعیت هیدرولوژیکی و ژئوهیدرولوژیکی حوضه ( D و F و T و … ) و عوامل مرتبط با وضعیت مورفولوژیکی ، فیزیوگرافی و زمین شناسی حوضه (DI و RR و G و … ) می باشد ، بررسی شده و در نهایت پهنه بندی و جهات جغرافیایی مناسب توسعه در محدوده مورد مطالعه با توجه به مؤلفه های توسعه پایدار بدست آمده است.