در کتاب ها گزارش ها و مقالات معمولا ارجاع هایی مانند شکل ها جدول هاو قسمت های ویژه از متن وجود دارد که به آنها ارجاع های متنی میگویند. لیتکس فرمان های زیر را برای تولید ارجاع های متنیارائه میکند.

{label {marker}\ref{marker} \pageref{marker

markerیک نشانگر است که توسط کاربر انتخاب می شود. لی تکسی تمام فرمانهای ref\ را با شمارهٔ بخش، زیر بخش، شکل، جدول، یا قضیه ای نمایش می دهد که فرمان اlabel\در آن ظاهر شده است. فرمان

pageref\ شمارهٔ صفحه ای را نمایش میدهد که label\ مورد نظر قرار دارد. جدول ۸-۹ یک مثال را نشان میدهد.

جدول ۸-۹ مثالی از ارجاع

1

با فرمان زیر پانوشتی در انتهای صفحهٔ جاری نوشته می شود. توجه داشته باشید که این فرمان ها از محتوای چیزی که به آن ارجاع میکنند اطلاعی ندارند.

footnote {footnote text\

چپ، راست و وسط چین

محیطهای flushleft و flushright پاراگراف هایی را تولید می کنند که چاپ چین یا راست چین هستند. محیط center متن را وسط چین مینویسد. اگر شکست خط را با فرمان \\ اعلان نکنید، لیتکس به صورت خودکار شکست خط ها را تعیین می کند. چند مثال در جدول ۱۰-۸ نشان داده شده است.

جدول

محیط tabularرا میتوان برای طراحی جدول های زیبا با خطهای افقی و عمودی به کاربرد. لی تکس عرض ستون ها را به صورت خودکار تشخیص میدهد. آرگومان table Spec از فرمان زیر سبک جدول.را تعریف میکند

\begin{tabular }[pos]{itable spec}

p{ width} برای وسط چین استفاده کنید از  C ،برای راست چین r ،از ۱برای یک ستون چپ چین

برای یک ستون شامل یک متن چیده شده با شکست خط، و ابرای یک خط عمودی استفاده کنید. اگر متن درون یک ستون گستردهتر از صفحه باشد، لیتکس آن را به طور خودکار نمیشکند. با استفاده از فرمان {p{width می توانید نوع ویژهای از ستون را تعریف کنید که پیرامون یک متن مشخص شده گرد شده است.

آرگومان pos مکان عمودی جدول را نسبت به خط کرسی متنی دور آن تعیین می کند. از یکی از گزینه های C ، b ،t برای تعیین این مقدار به بالا، پایین و وسط استفاده کنید. در یک محیط tabular، با درج & به ستون بعد می رویم و \\ یک خط جدید را شروع می کند و hline\ یک خط افقی رسم می کند. میتوانید خط را از ستون j ام تا ستون i-ام با فرمان {cline{j-i\ رسم کنید. جدول ۸-۱۱ چند مثال از

جدول ۸-۱۰ مثال هایی از چپ و راست چین

2

نحوه ی درست کردن جدول را نشان میدهد.

جداکنندهٔ ستونها را میتوان با {…}@ ساخت. این فرمان فاصلهٔ بین ستونها را از بین میبرد و به جای آن از چیزی استفاده می کند که در { } ارائه کردهاید. مورد معمول استفاده از این فرمان در چیدن بر اساس ممیز است. کاربرد دیگر آن از بین بردن فاصلهٔ بالایی یک جدول با استفاده از فرمان {}۰@است.