(لطفاً به شکلی نوشتن ریز نکات توجه فرمائید:)

(۳) اکسفورد (۴) ساوتمپتون ب – فرانسه ( ۱) پاریس (۲) مارسی (۳) نانتی ۳ – امریکا الف – امریکائی شمالی |sեւ۵ (۱) (الف) مونترال ب) کبک( ۲) ایالات متحده( (الف) واشینگتن ب) نیویورک( (بپ) سانفرانسیسکو ب – امریکای مرکزی ( ۱) مکزیکوسیتی

۲) مونتری(

۳) چی واوا(

خلاصه بالا را می توان به شکل زیر نیز نوشت: (اعداد از چپ به راست خوانده )می شود

X x X x – 1

۲ – ۲ – ۱ – ۱ نفتی سفیلد

۳ – ۲ – ۱ – ۱ مازوتی

۱ – ۲ – ۱ – گاز طبیعی

۲ – ۲ – ۱ – گاز مایع

۱- فرآورده های پتروشیمی

۲ – صادرات غیرنفتی

۱ – ۲ – مواد غذایی

۲ – ۲ – مواد صنعتی

… (الخ)

۴ – نتیجه

در مورد ترتیب مطالب باید دقت زیادی به عمل آورد. یک ویژگی مقاله ی تفسیری باید هرچه که به آخر نزدیکتر می شود مطالب مهمتری را مورد بحث قرار دهد چنین مقالهای باید در آخرین قسمت مهمترین، پرمعنی ترین، قوی ترین و جالب ترین قسمت را در بریگیرد – به دلایل زیادی نویسنده مایل است که خوانندهاش به صورت موکد ترین قسمت مقاله به آن بگرد. میتوان مطالب این مقاله را به صورت امواجی پی در پی نگریست که ارتفاع هر یک از موج قبلی – از حیث اهمیت نه طول مطلب – بیشتر می شود.

مقدمه دو وظیفه  اصلی به عهده دارد: جلب توجه خواننده و هدایت او به اصل موضوع و خاتمه  مقاله باید طوری باشد که خواننده ناخودآگاه بدان سو کشیده شود و چنان ختمی به نظرش بدیهی و قانع کننده برسد. تا از خواندن مقاله  شما احساس رضایت نماید و قسمت وسط، مقاله باید به نوعی که از روی یک نقشه ی صحیح و عقلائی پیش برود منظم گردد.