سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه فهیمی فر – دانشجویان کارشناسی علوم اقتصادی ( اقتصاد نظری)
نیما هاشمی – دانشجویان کارشناسی علوم اقتصادی ( اقتصاد نظری)
نادیا محمد زاده –

چکیده:

فرایند و عملکرد طبیعت بگونه ای نظم یافته است که انواع موجودات در محیط پیرامون ما اثرات سود بخشی را بر جای می گذارند.آشفتگی و دگرگونی در طبیعت زمانی رخ می دهد که بهره برداری از منابع انرژی به شکل غیر طبیعی صورت گیرد. انرژی و اطلاعات از عوامل موثر در توسعه یافتگی کشورها در ادبیات عصر کنونی تلقی می شود. به طوری که برای ارزش گذاری انرژی، رانت کمیابی ( قیمت سایه ای) قائل شده اند. کمبود منابع انرژی و پیامدهای خارجی غیر اقتصادی مصرف بی رویه انرژی، الزام اطلاع رسانی برای بهینه مصرف کردن آن را گوشزد می نماید. استفاده از الگوی بهینه مصرف م یتواند به عنوان یکی از عوامل مهم در کاهش چالش های موجود مطرح باشد و مراکز اطلاع رسانی هدایتگر جامعه به سوی مصرف بهینه انرژی و ایجاد انگیزه برای رفتار مناسب، بر اساس تفکر بهینه ای است. هدف اصلی این مقاله آشنایی با مراکز اطلاع رسانی در فضای ICT و کارکرد آن در زمینه فرهنگ سازی د رمصرف انرژی است و به ارائه راه کارها و پیشنهاداتی در زمینه پیشرفت روز افزون این مقوله می پردازد