سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعلی آقانباتی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
حسین پرتوآذر – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
رضا هفت لنگ – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

به منظور مطالعه چینه شناسی، زیست چینه ای و سن زمین شناسی مجموعه ای از توالی سنگهای رسوبی با سن پالئوزوئیک بالایی در ناحیه کلمرد، غرب شهرستان طبس، برش مدبیگی به ستبرای حقیقی ۵۳۵ متر شامل واحدهای سنگی سازند راهدار (دونین)، گچال (کربونیفر)، خان (پرمین) و ممبر مدبیگی (تریاس) مورد بررسی قرار گرفت.
در این برش، سازند راهدار به ستبرای ۸۵ متر مورد تشخیص قرار گرفتکه بصورت دگرشیب بر روی سازند کلمرد به سن پر کامبرین قرار گرفته است، میکروفسیلهای موجود در این واحد سنگی سن فراسنین – فامنین؟را مشخص می نمایند. سازند گچال به ستبرای ۲۰۶ متر با توجه به چرخه رسوبی مشخص و ویژگیهای رخساره ای به ۵ زیر واحد سنگی تقسیم شده که بصورت همشیب بر روی سازند راهدار قرار گرفته و سنی معادل با تورنزین – ویزئن تا آغاز کربونیفر بالایی (موسکووین) دارد. سازند خان به ستبرای ۱۶۷ متر به سه زیر واحد سنگی تقسیمشده که با ناپیوستگی فرسایشی بر روی سازند گچال قرار گرفته است و سنی معادل با ساکمارین – مرغابین دارد. سازند سرخ شیل (ممبر مدبیگی) این ممبر که برای اولین بار معرفی شده است، ستبرایی در حدود ۷۷ متر دارد و با ناپیوستگی فرسایشی بر روی سازند خان قرار می گیرد، ردیف رسوبی ممبر نامبرده قبلا بر پرمین فوقانی منتسب شده بود که با استناد به مطالعه زیست چینه میکروسکوپی و رخساره میکروسکوپی به زمان تریاس پیشین، اشکوب اسکیتین نسبت دادهو به نام «ممبر مدبیگی» نامگذاری شد. سپس سنگ آهک نازک لایه شیلی و اسلیتی برنگ قرمز ارغوانی مربوط به سازند سرخ شیل به سن تریاس پیشین بطور پیوسته و همشیب بر روی ممبر مدبیگی قرار می گیرد.