سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی غبیشاوی – دانشجوی دکتری فسیل و چینه شناسی دانشگاه اصفهان
علی رحمانی – کارشناسی ارشد فسیل و چینه شناسی
غلامرضا چهارده چریک – کارشناسی ارشد فسیل و چینه شناسی
نصرت ناصری – کارشناس ارشد رسوبشناسی و سنگ شناسی رسوبی

چکیده:

دراین مطالعه بخشی از گروه بنگستان شامل قسمت فوقانی سازند سروک (اواخر سنومانین و تورونین) و سازند ایلام (کنیاسین و سانتونین) در چاه شماره ۱۴ میدان آب تیمور مورد بررسی قرار گرفت. جهت شناسایی سکانسهای درجه ۳، از مغزه ها ، مقاطع نازک و نمودارهای الکتریکی استفاده شد. سپس نتایج سکانس استراتیگرافی با نتایج بیواستراتیگرافی مورد مقایسه قرار گرفت و نهایتا تطابق سکانس استراتیگرافی با دیگر مناطق از جمله صفحه عربی انجام گرفت. براین اساس مشخص شد که برخلاف مطالعات قبلی عدم رسوبگذاری کنیاسین رسوبات کنیاسین در این میدان وجود دارند.