سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آرامه ایمن دوست –
عبدالحسین امینی –

چکیده:

سازند قم در مقطع شوراب (جانب شرقی قم ) شامل تناوبی از سنگ آهک، مارن، ماسه سنگ معینی و صنایع تبدیلی می‌باشد. مرز پایین آن با سازنده قرمز پایینی به صورت نا پیوستگی فرسایشی و مرز بالایی آن با سازنده قرمز بالایی به صورت ناپیوسته فی حواشی (نام پیوستگی معادل) می‌باشد. مطالعات صحرایی و میکروسکوپی در متن مورد نظر و شناسایی رخسار ها و محیط رسوبی بیانگر رسوب‌گذاری این سازند در یک سیستم شلف کربنات لبه دار ( RIMMED SHELF ) می‌باشد. تغییرات عمودی رخسار ها و مطالعات چینه شناسی سپاسی سازند قم در منطقه مورد مطالعه منجر به شناسایی هفت مرض سکانسی اسیدی و شش سکانس اسبی رده سوم و چهارم مرز سکانسی برمی‌گردید. سکانس‌های اصلی تشکیل‌دهنده این سازند متعلق به مگاسیکل TEJAS می‌باشند. مرزهای سپاسی زیرین و بالایی این سازند ( SB1 و SB7 ) و همچنین مرزهای سکانسی SB5 و SB6 به وضوح متأثر از تغییرات جهانی سطح آب دریا و قابل انطباق با این تغییرات می‌باشد. اما سکانس‌های زیرین این سازد و مرزهای سپاسی SB2 و SB3 و SB4 با تغییرات جهانی سطح آب دریا انطباق قابل قبولی نشان می‌دهند. و با توجه به فعال بودن حوزه قم از نظر تکنونیکی و وجود گسل‌های فعال و حاشیه‌ای این مرزهای سکانسی که فعالیت گسل‌های حاشیه حوزه و تغییر شکل‌های محلی پوست نسبت داده می‌شوند .