سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا قاسمی – پژوهشکده علوم زمین، سشازمان زمین شناسی کشور
حسین محمدخانی – گروه چینه شناسی سازمان زمین شناسی کشور
عطا یدالهی – گروه ژیومورفولوژی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

چکیده:

برداشت های صحرایی در این پژوهش برای شناسایی و دسته بندی عمومی واحدهای چینه شناختی پلیوسن و کواترنری دشت گرگان مورد استفاده قرار گرفت. این نهشته ها از کهن به نو عبارتند از سازند آقچه گیل، نهشتههای مارنی پلیستوسن پیشین، لس ها، نهشته های گرگان رود، نهشته های تبخیری، نهشته های برخان ها و نهشته های آبرفتی-؟ دریاچه ای. ویژگی های رسوب شناسی و چینه نگاشتی این واحدها نشان می دهد فرسایش و نهشته گذاری در دشت گرگان حاصل اندرکنش فرایندهای رودخانه ای دریایی، دریاچه ای و بادی است که با تغییرات اقلیمی، فرایندهای زمین ساختی و تغییرات تراز دریای کاسپین کنترل می شده است.