سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پدرام رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
داریوش باغبانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

چکیده:

مطالعه نهشته های سازند قم در غرب رزن و برداشت نمونه از دو برش چینه شناسی منجر به شناسایی جنسها و گونه هایی از فرامینیفرهای بنتیک، پلاژیک و همچنین غیر فرامینیفرها شد. بر پایه فرامینیفرهای شاخص سن برشهای مورد مطالعه میوسن پیشین (بوردیگالین) تعیین گردید. ضخامت سازند قم در برش قپاق تپه ۵/۱۶۹ متر و ضخامت سازند قم در برش شیرین سو ۶۵ متر می باشد. مجموعه فرامینیفرها در این برشها با بایوزوناسیون آدامزو بورژیو ۱۹۶۷(Adams And Bourgeois) و با بایوزونهایMeandropsina iranica , Borelis melo curdicaقابل مقایسه است.