سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحمود حسینی نژاد – دانشگاه علوم پایه دامغان
محمدرضا کبریائی زاده – دانشگاه پیام نور دامغان
مهدی یزدی – دانشگاه اصفهان

چکیده:

سنگ های فامنین مقطع میغان حدود متر و غنی از فسیل بازوپایان است. بازوپایان در تعیین سن سنگ های دونین بالایی ایران ازفسیل های شاخص محسوب می گردند. در سکشن میغان مانند سایر نواحی ایران اینسنگ ها دارای تنوع فراوانی از بازوپایان هستند. در این تحقیق ، نمونه برداری سیستماتیک از بازوپایان منطقه فوق منجر به شناسایی ۲۱ جنس و گونه گردید. جنس ها و گونه های شناسایی شده نشان میدهند که سنگ های مورد مطالعه متعلق به فامنین می باشند. بر اساس مقایسه توالی فامنین در منطقه میغان با سایر نواحی ایران حاکی از آن است که حوضه دریایی دونین فوقانی در این منطقه ، از حوضه دونین پائینی و میانی نسبتا عمیق تر بوده است.