سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یعقوب لاسمی – دانشگاه تربیت معلم تهران
محمدعلی کاوسی – مدیریت اکتشاف وزارت نفت

چکیده:

سازند سروک ( آلبین – تورونین ) با ستبرای بیش از ۷۰۰ متر بطور عمده از سنگ های کربناته ساخته شده است و سنگ مخزن مهم هیدروکربور در جنوب باختری ایران است . مرز زیرین سازند سروک در جنوب خاوری لرستان با سازند گرو پیوسته و مرز بالایی آن با مارن و شیل های سازند سورگاه ناپیوسته است . بررسی های صحرایی، مطالعات آزمایشگا هی ( پتروگرافی و بررسی نمودارهای ژئوفیزیکی ) سازند سروک در جنوب خاور لرستان و شمال زون ایذه به شناسایی کربنات های پلاتفرمی، پلاژیک و دوباره نهشته شده انجامیده است . مطالعه چینه نگاری سکانسی نشان می دهد که سازند سروک از ۴ سکانس رسوبی ( چرخه دسته سوم ) ساخته شده است . سکانس های ۱ و ) ۲ سنومانین پیشین و میانی ) دارای رخساره های آهک دوباره نهشته شده با ویژگی مخزنی هستند . سکانس ) ۳ سنومانین پایانی ) و ) ۴ تورونین ) پتانسیل مخزنی ندارند . رخساره های دوباره نهشته شده که افق های مخزنی ساخته اند در دسته رخساره ای HST جای دارند.