سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لاسمی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
ابراهیمی ورکیانی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
شهابی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
طباطبایی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

سازند سروک (آلبین بالاییسنومانین) یکی از سنگ های مخزن هیدروکربور در جنوب باختر ایران است. این سازند، بطور عمده، از سنگ های کربناته ساخته شده است. بررسی های صحرایی و آزمایشگاهی نشان می دهند که سازند سروک، در منطقه فارس ساحلی، در چهار کمربند رخساره ای دریای باز، سد ، تالاب پشت و پهنه بین جزر و مدی پایین (بخش نزدیک به تالاب) وابسته به یک پلاتفرم کربناته نوع رمپ، نهشته شده اند. چینه نگاری سکانسی سازندهای کژدمی و سر نشان می دهد که توالی رسوبی این سازندها (در برش های کوه سیاه و خورموج) در بر دارنده سه سکانس رسوبی است. سکانس نخست (آلبین بالایی تا سنومانین زیرین) در بر دارندهدسته رخساره ای LST (ماسه سنگ همراه با دو افق قرمز رنگ پیزوئید / اائید هماتیتی) TST (رخساره های تالابی) و HST (رخساره های تالابی تا پهنه جزر و مدی پایینی) است. سکانس دوم (سنومانین زیرین تا میانی) در بر دارنده سازند کژدمی و بخش زیرین باز) و HST (رخساره های دریای باز، سد و تالابی) است. سکانس نخست در بر دارنده سازند کژدمی و بخش زیرین سازند سروک (مادود پایینی) است. ای سکانس با مرز سکانسی نوع ۱ (SB1) روی سازند داریان جای دارد. سکانس دوم در بخش میانی سازند سروک جای دارد. مرز پایینی و بالایی سکانس دوم ناپیوستگی نوع ۲ (SB2) است. سکانس سوم در بخش میانی سازند سروک جای دارد. مرز بالایی سکانس سوم، افق لاتریتی (ناپیوستگی سنومانین/تورونین) مرز سکانسی نوع۱، است. در برش کنگان تنها سکانس های رسوبی ۱و۲ شناسایی شده اند. بالا آمدگی همزمان با رسوبگذاری گنبد نمک کنگان، به گمان قوی، به فرسایش بیشتر / نهشته نشد بخش بالایی سازند سروک در برش کنگان انجامیده است، آنچنانکه ، سکانس سوم در برش یاد شده دیده نمی شود. نبودن بخش بالایی سازند سروک کنگان انجامیده است، آنچنانکه ، سکانس سوم در برش یاد شده دیده نمی شود. نبودن بخش بالایی سازند سروک (Upper Sarvak Member) در برش های کوه سیاه و خورموج، به گمان قوی، به دلیل تکاپوهای سیسم گسل کازرون بوده است.