سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا مندل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه آزاد اسلام
نادر کهنسال قدیم وند – استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدرضا اسپهبد – استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

سازند جیرود به سن دون ین پس ین در یال جنوب ی تاقدیس آیینه ورزان – دلیچای ( برش سید آباد ) مورد مطالعه قرار گرفت . در برش یاد شده این سازند با ناپیوستگی فرسایشی روی سازند لالون ( کامبرین ز یرین ) جای دارد و مرز بالایی آن با سازند مبارک ( کربون یفر ز ی رین ) ناپیوسته است . این نهشته ها در یک سیستم سیلیسی آواری / کربناته و در یک محیط سدی – ساحلی ایجاد شده اند . مطالعات انجا م شده نشان می دهد که سازند جیرود در ناحیه مورد مطالعه شامل سه دسته رخساره ای ، هفت رخساره اصلی و بیست و یک رخساره سیلیسی آواری و کربناته است . دسته های رخساره ای یاد شده دربرگیرنده، رخساره های ساب آرکوز و دولومیت ماسه ا ی پهنه جزر و مد ی، رخساره های دولومیت، م ادستون ماسه ای و شیل لاگونی و رخساره های کوارتز آرنایت، ساب لیتارنایت و میکروکنگلومرای سدی است . نهش ته های سازند جیرود در حاشیه واگرای جنوب اقیانوس پالئوتتیس پدید آمده اند . این برش دربردارنده دو سکانس رسوبی از ابر چرخه کاس کاس کیا است .