سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی غبیشاوی – دانشجوی دکتری فسیل و چینه شناسی دانشگاه اصفهان
علی رحمانی – کارشناسی ارشد فسیل و چینه شناسی
نصرت ناصری – کارشناسی ارشد رسوبشناسی
غلامرضا چهارده چریک – کارشناسی ارشد فسیل و چینه شناسی

چکیده:

دراین مطالعه بخشی از گروه بنگستان شامل قسمت فوقانی سازند سروک (اواخر سنومانین و تورونین) و سازند ایلام (کنیاسین و سانتونین) در چاه شماره ۱۴ میدان آب تیمور مورد بررسی قرار گرفت. جهت شناسایی محیط رسوبی و سکانسهای درجه ۳ از مغزه مقاطع نازک و نمودارهای چاه پیمایی استفاده شد. براساس این مطالعه سازندهای ایلام و سروک هر دو در یک رمپ کربناته رسوب کرده اند. مقایسه داده های آنالیز مغزه نشان میدهد رخساره الیگوستژین که از رخساره های معمول رمپ خارجی و رمپ میانی بخشی از آن است. بخش تولیدی مخزن بنگستان می باشد.