سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جهانگرد محمدی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
مارک وان مرونه – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه گنت بلژیک

چکیده:

آلودگی های زیست محیطی را میتوان یکی ازمحصولات عصررشدوتوسعه تکنولوژیکی دانست توده مردم وبویژه برنامه ریزان محیط زیست نیازمند اطلاعات درزمینه موقعیت مقدار و پراکنش الودگی درمنطقه جغرافیایی معینی می باشند علاوه برآن اتخاذرویکردهای مدیریتی درزمینه مبارزه با الودگیهای محیطی نه تنها نیازمند اطلاعات کمی دررابطه با میزان الوده کننده موردنظر است بلکه دانستن احتمال و ریسک الودگی کمک شایانی دراتخاذتدابیر مناسب مدیریتی مینماید پهنه بندی الودگیاهی زیست محیطی اولین قدم درشناسایی گستره ج غرافیایی الودگیها بشمار می آید چنین نقشه هایی قادر به نشان دادن خطرالودگی با تقسیم بندی منطقه موردمطالعه براساس سطوح مختلف غلظتی و یا بصورت مقادیر احتمال فزونی میزان الودگی ازحدود استانه معینی هستند نقشه های اخیر نقش ارزنده ای درفرایند تصمیم گیری ایفا مینمایند زیرا یک نقشه احتمال قادر به ارایه و انتقال عدم قطعیت موجود درتجزیه و تحلیلهای اماری داده ها به فرد تصمیم گیرنده است دراین مطالعه ابتدا مجموع روشهای اماری که تحت عنوان ژئواستاتیستیک geostatistics نامیده میشوند معرفی و بطور اختصار شرح داده میشود این روشها برپایه نظریه متغیرهای محیطی استوار بوده و ازانجایی که قادر به ارایه مجموعه متنوعی ازالگوریتم های پهنه بندی متغیرهای مختلف محیطی و تعیین درجه عدم قطعیت نتایج پهنه بندی می باشند انتخاب و مورداستفاده قرارگرفته اند نتایج حاصل بیانگر این واقعیت است که روشهای اماری مبتنی برنظریه ژئواستاتیستیک دارای پتانسیل های کاربردی بسیارزیادی درمطالعه الودگی های زیست محیطی است