سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
محسن عابدی درچه – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اطلاعات استراتژیک دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)
علیرضا براتی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیای نظامی دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)

چکیده:
راهبرد ژئواکونومی رابطه بین قدرت و فضا بوده و ابزاری سیاسی است که از ترکیب چهار عنصر جغرافیا، قدرت، اقتصاد وسیاست تشکیل می شود. ژئواکونومی یکی از اندیشه های ژئوپولیتیک بوده که با ظهور آن، کانون ها و مسیرهای تجاری بیش ازگذشته مورد توجه کشورها قرار گرفته و به عنوان پدیده ای سیال جهت پوشش دادن به فضای جدید رقابتی در نظام جهانی،ورود موضوع اقتصادی را به صحنه جهانی خبر می دهد. یکی از مهم ترین مناطقی که همواره در اقصی نقاط جهان مورد توجهژئواکونومی بوده، جاذبه های سواحل و بنادر و اطراف آن است. این مناطق جمعیت عظیمی از توریسم را در دنیا با روندیروبه رشد به خود اختصاص داده و از پویاترین و فعال ترین منابع انسانی و بستر بسیار مناسبی جهت انجام فعالیت های عظیمگردشگری، اقتصادی و اجتماعی به منظور تردد افراد و شرکت ها بعد از صنعت نفت و خودروسازی در ایران و جهان به شمارمی آیند. بنادر و مناطق آزاد نقطه عطف تمامی این فعالیت ها می باشند. در این میان گردشگری دریامحور با قابلیت های جزایر وبنادر و یا حتی توانمندی های مناطق آزاد جایگاه و جاذبه های خاص خود را دارد. با عنایت به ظرفیت های سواحل شمالی خلیجفارس و دریای عمان می توان دریافت که قابلیت های فراوانی جهت توسعه گردشگری در این نوار ساحلی وجود دارد. یکی ازعلل بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و افزایش کیفیت زندگی مردم در راستای توسعه پایدار،توانمندی های گردشگری بنادر و مناطق آزاد می باشد. جهت نیل به توسعه پایدار، شناخت، سیاست گذاری، برنامه ریزی،بکارگیری و مدیریت صحیح توانمندی های این مناطق برای توسعه و بهبود زیرساخت های مورد نیاز گردشگری و عدم ضایعشدن و به مخاطره افتادن آن برای نسل های آتی، امری ضروری است.نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. در این مقاله به بررسی رابطه ژئواکونومی صنعت گردشگری درعصر حاضر به خصوص در جغرافیای بنادر و مناطق آزاد سواحل جنوبی ایران با توسعه پایدار خواهیم پرداخت. هدف از اینتحقیق مطالعه نقشی است که صنعت گردشگری در حوزه جغرافیایی بنادر و مناطق آزاد می تواند بر مفهوم ژئواکونومی داشته،و در نهایت منجر به ایجاد و شکل گیری توسعه پایدار شود.