مقاله ژئوشيمي سازند آسماري در مقاطع سطح الارضي تنگ سپو و تنگ بن در ناحيه استان کهگيلويه و بويراحمد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: ژئوشيمي سازند آسماري در مقاطع سطح الارضي تنگ سپو و تنگ بن در ناحيه استان کهگيلويه و بويراحمد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند آسماري
مقاله ژئوشيمي
مقاله اليگوسن
مقاله ميوسن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصدق كريمي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: آدابي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات ژئوشيمي سازند آسماري در دو برش چينه شناسي از سازند آسماري واقع در تنگ سپو در حوالي شهر دهدشت (استان کهگيلويه و بويراحمد) و تنگ بن نزديک به شهر بهبهان (استان خوزستان) به ترتيب با ستبراهاي ۲۶۰ و ۲۱۴ متر، به همراه بخش هايي از راس سازند پابده بررسي شد. در منطقه مورد مطالعه، نهشته هاي کربناتي سازند آسماري با سن اليگوسن بالاييLate Oligocene) ) و ميوسن زيرينEarly Miocene) )، بين سازند پابده در زير و سازند گچساران در بالا نهشته شده است. بر اساس مطالعات ايزوتوپي اکسيژن و کربن و تجزيه عنصري (عناصر فرعي و اصلي)، سازند آسماري بيشتر، تحت تاثير دياژنز جوي (meteoric) قرار گرفته است و روند J وارون (inverted-J trend) حاکي از تاثير اين نوع دياژنز است. همچنين سامانه دياژنتيکي از نوع بسته تا نيمه بسته، برآورد شده است. مطالعات ژئوشيميایي حاکي از اين است که ترکيب کاني شناسي اوليه سازند آسماري آراگونيتي است. بر اساس اين تغييرات، مرز بين سازند پابده و سازند آسماري بر اساس مطالعات ايزوتوپ اکسيژن و کربن قابل تشخيص است. مقادير ايزوتوپ اکسيژن و کربن براي سازند پابده، بيشتر منفي و براي سازند آسماري مثبت تا منفي است. افزون بر اين، مقادير عنصرSr در سازند پابده بيشتر از سازند آسماري است. تغييرات ايزوتوپي و عنصري بين شاتين (Chattian) و آکويتانين و بين آکويتانين (Aquitanian) و بورديگالين (Burdigalian) به نسبت روشن و مشخص است.