مقاله ژئوشيمي و خاستگاه کانسار اکسيد آهن آپاتيت دار سرخه ديزج، جنوب خاوري زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در زمين شناسي اقتصادي از صفحه ۱۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: ژئوشيمي و خاستگاه کانسار اکسيد آهن آپاتيت دار سرخه ديزج، جنوب خاوري زنجان
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانسار اکسيد آهن آپاتيت دار
مقاله توده نفوذي نيمه عميق
مقاله کانسارهاي تيپ IOCG زير گروه تيپ کايرونا
مقاله سرخه ديزج
مقاله طارم
مقاله زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نباتيان قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: قادري مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدنژادعمران نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: دليران فرحناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانسار اکسيد آهن آپاتيت دار سرخه ديزج در ۳۲ کيلومتري جنوب  خاوري زنجان قرار گرفته است. اين محدوده در پهنه ساختاري البرز باختري- آذربايجان و در زيرپهنه طارم قرار دارد. در محدوده سرخه ديزج، قديمي ترين واحدهاي سنگي با ترکيب تراکيت – تراکي آندزيت، اليوين بازالت و سنگهاي آذرآواري توف برش و لاپيلي توف مربوط به ائوسن مي باشد که توده نفوذي نيمه عميق کوارتزمونزونيتي، مونزونيتي و گرانيتي با سن ائوسن پاياني – اليگوسن آغازين در اين توالي نفوذ کرده است. توده نفوذي نيمه عميق منطقه، ويژگيهاي گرانيت نوع I را دارد و ماگماتيسم منطقه، مشخصات نوع کوه زايي و مربوط به قوسهاي ماگمايي را نشان مي دهد. کانه زايي در اين منطقه، عمدتا در سه بخش (A,B و C) برونزد يافته است که در سنگ ميزبان توده نفوذي نيمه عميق تشکيل شده اند. ويژگيهاي مربوط به اين سه بخش از نظر سنگ ميزبان، کاني شناسي، دگرساني، ساخت و بافت و محتواي فلزي مشابه است. در داخل سنگهاي آتشفشاني نيز کانه زايي به صورت رگه اي و با وسعت کم مشاهده مي شود که ويژگيهاي مشابه با سه بخش قبلي را دارد. ماده معدني به شکل رگه اي بوده و بافت کانسنگ ها از نوع داربستي، توده اي، نواري، برشي و رگه – رگچه اي است. مهمترين کانيهاي موجود در اين کانسار شامل مگنتيت (با Ti پايين) و آپاتيت بوده که به مقدار کم، کانيهاي سولفيدي از جمله کالکوپيريت، بورنيت و پيريت همراه آنها مي باشند. کانيهايي از جمله ايلمنيت، اسپينل (مگنتيت تيتان دار)، گالن و اسفالريت به مقدار جزيي به همراه کانيهاي قبلي تشکيل شده اند. کانيهاي سوپرژن از جمله کالکوسيت، مالاکيت، آزوريت، کووليت، هماتيت و گوتيت در اثر فرآيندهاي هوازدگي و سوپرژن تشکيل شده اند. دگرسانيهاي فلدسپات پتاسيم، اکتينوليتي، آرژيليک، سريسيتي، سيليسي، تورماليني و کلريتي- اپيدوتي از دگرسانيهاي اصلي در اين کانسار هستند که وسعت دگرساني سيليسي و آرژيليک از ساير دگرسانيها بيشتر است. مطالعات انجام شده بر روي عناصر نادر خاکي، بيانگر غني شدگي اين کانسار از عناصر نادر خاکي سبک  (LREE)نسبت به عناصر نادر خاکي سنگين (HREE) است. الگوي REE آپاتيت، مگنتيت و سنگهاي دربرگيرنده، مشابه هم بوده و ارتباط ماگمايي را بين آنها نشان مي دهد. همچنين محتواي REE آپاتيت نسبت به سنگهاي دربرگيرنده و مگنتيت بالاتر است. در مطالعات سيالات درگير از کاني آپاتيت که داراي دو نسل است، استفاده شد. مطالعه ويژگيهاي کانسار اکسيد آهن آپاتيت دار سرخه ديزج، بيانگر تشکيل اين کانسار از سيالات ماگمايي غني ازFe, P  و REE مي باشد. مقايسه مهمترين ويژگيهاي کانسار اکسيد آهن آپاتيت دار سرخه ديزج (از جمله محيط تکتونيکي، سنگ ميزبان، کاني شناسي، دگرساني، ساخت و بافت و ژئوشيمي) با ويژگيهاي تيپ هاي مختلف کانه زايي آهن در دنيا، نشان داده است که کانسار اکسيد آهن آپاتيت دار سرخه ديزج بيشترين شباهت را با کانسارهاي اکسيد آهن آپاتيت دار تيپ کايرونا دارد که اين کانسارها زيرگروه کانسارهاي تيپ اکسيد آهن – مس – طلاي هيدروترمال (IOCG) مي باشند.