مقاله ژئوشيمي و سنگ شناختي سنگ هاي آتشفشاني درونگير کانسار مس ميدوک – کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۴۴۹ تا ۴۶۲ منتشر شده است.
نام: ژئوشيمي و سنگ شناختي سنگ هاي آتشفشاني درونگير کانسار مس ميدوک – کرمان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوار دهج – ساردوئيه
مقاله ژئوشيمي
مقاله ماگماي آهکي – قليايي
مقاله حواشي قاره اي فعال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آلياني فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: عليرضايي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مراديان عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عباسلو زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه مورد بررسي در زون ايران مرکزي، کمربند مس دار اروميه – دختر (نوار دهج – ساردوئيه) و در ۴۲ کيلومتري شمال شرق شهرستان شهر بابک، در استان کرمان قرار دارد. بر اساس بررسي هاي سنگ شناختي، اين سنگ هاي آتشفشاني از تراکي آندزيت، آندزيت بازالت، آندزيت تا داسيت تشکيل شده اند. از نظر کاني شناسي سنگ هاي يادشده شامل پلاژيوکلاز، آمفيبول، بيوتيت و کوارتزند و نيز کلريت، کلسيت، اپيدوت و سريسيت کاني هاي ثانويه را شامل مي شوند. بافت عمده در اين سنگ ها پورفيري است. از ديدگاه ويژگي هاي ژئوشيميايي، سنگ هاي منطقه جز سري آهکي – قليايي هستند .نسبت Zr/Y در اين سنگ ها بيشتر از ۳ است که از اين لحاظ با سنگ هاي آتشفشاني حواشي قاره اي فعال مشابه اند. بهنجاري منفي عناصر Nb, P و Ti و مثبت عناصر Pb و K در نمودارهاي عنکبوتي نشان مي دهد که سنگ هاي آتشفشاني منطقه با سنگ هاي آتشفشاني تشکيل شده در مناطق فرورانش و نيز تاثير فرايند آلايش ماگمايي روي اين سنگ ها همخواني دارند. اين سنگ ها از عناصر LILE و LREE غني شدگي و از عناصر HFSE تهي شدگي نشان مي دهند، که اين ويژگي ها شاخصه سنگ هاي تشکيل شده در کمان هاي آتشفشاني مناطق فرورانش و حواشي قاره اي فعال اند.