مقاله ژئوشيمي و پترولوژي سري هاي مافيک و اپي کلاستيت هاي همراه در افيوليت هاي سيه چشمه، جنوب غرب ماکو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: ژئوشيمي و پترولوژي سري هاي مافيک و اپي کلاستيت هاي همراه در افيوليت هاي سيه چشمه، جنوب غرب ماکو
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افيوليت هاي سيه چشمه
مقاله گدازه هاي بالشي
مقاله جريان هاي گدازه اي
مقاله بازالت هاي آلکالن و کالکو- آلکالن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهگشاي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آزادي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: شفايي مقدم هادي
جناب آقای / سرکار خانم: پورحسن مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کمپلکس افيوليتي سيه چشمه (جنوب ماکو) مشتمل بر گدازه هاي بالشي و توده اي، دايک هاي بازالتي و ديابازي، متابازالت ها، آندزيت ها، متاآندزيت ها، گابروها، پگماتيت گابروها و دايک هاي داسيتي بوده و علاوه بر اين، اپيک لاستيک ها، هيالوکلاستيت ها و برش هاي سرد با ترکيب بازالتي و تفريق يافته تر در سکانس پوسته اي اين افيوليت ها ديده مي شوند. سري هاي مختلف سنگي در منطقه سيه چشمه از لحاظ خصوصيات پتروگرافي و ژئوشيميايي با همديگر متفاوت بوده و با توجه به نمودارهاي مرتبط با عناصر کمياب و نمودارهاي تکتونوماگمايي در محيط هاي تکتونيکي متفاوتي تشکيل شده اند، بطوري که گدازه هاي جرياني و بالشي به همراه متابازالتها، قلوه هاي بازالتي داخل اپي کلاستيت ها و دايک هاي بازالتي از لحاظ پتروگرافي و ژئوشيميايي خصوصيات بازالت هاي آلکالن را نشان داده و با غني شدگي در LREE, Nb, Ta مشخص مي شوند. خصوصيات ژئوشيميايي اين دسته از سنگ هاي بازالتي مشابه با بازالتهاي جزاير اقيانوسي (OIB) و همچنين حدواسط بين OIB و E-MORB مي باشد. سري ديگر نمونه هاي مورد مطالعه شامل تعدادي از گدازه هاي جرياني، گدازه هاي بالشي، دايک هاي ديابازي، آندزيت ها، دايک هاي داسيتي، لاپيلي توف ها، پگماتيت گابروها و دايک هاي گابرويي با نسبت بالاي LREE/HREE و همچنين تهي شدگي در Ta, Nb, Ti مشخص مي گردند و خصوصيات تولئيت هاي جزاير قوسي و يا سري کالکوآلکالن را نشان مي دهند. به نظر مي رسد که تشکيل بازالت هاي OIB و E-MORB مرتبط با واکنش بين پلوم گوشته اي و مراکز در حال گسترش اقيانوسي مي باشد. از طرف ديگر تشکيل سنگ هايي با گرايش کالکوآلکالن و تولئيت هاي جزاير قوسي مي تواند در ارتباط با يک محيط فرورانش (SSZ) باشد.