سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا کرباسی –
آیدا بیاتی –

چکیده:

در این تحقیق رسوبات رودخانه شفاءرود جهت تعیین غلظت عناصر سنگین، پیونـد عناصـر وشـدت آلـودگی مـورد آنالیز شیمیایی قرار گرفتند . نتایج تحقیق حاکی است که غلظت عناصـر سـنگین در رسـوبات رودخانـه شـفاء رود توسـط واحدهای زمین شناسی منطقه تحت کنترل می باشند ودر این میان واحدهای آهکی نقـش بیشـتر و مهمتـری نسـبت بـه دیگر واحدهای زمین شناسی منطقه دارند همچنین مواد آلی طبیعی نیز در جذب عناصر و تولید پیوند آلـی – فلـزی مـؤثر بوده اند . نتایج آنالیز خوشه ای حاکی از زمینی بودن غلظت عناصر سنگین در منطقـه مـورد مطالعـه اسـت و خوشـبختانه اثری از آلودگی فلزی در رودخانه شفاءرود مشاهده نگردیده است . شاخص ژئوشیمیایی مـولر نیـز مؤیـد ایـن امـر بـوده و خروجی محاسبات این شاخص، شدت آلودگی عناصر منگنز، سرب، نیکل، مس، روی و آهن را در رده غیـر آلـوده نشـان می دهد .