سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
راضیه قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی گروه زمین شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مهدی حسینی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تقی نبئی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز قزوین

چکیده:
سنگ های آتشفشانی و پیروکلاستیک منطقه در زمان ماگماتیسم ائوسن تشکیل شده اند. بیشتر این سنگها ازنوع داسیت‚ ریولیت‚ ریوداسیت ‚تراکیت ‚آندزیت‚ آندزیت بازالتی‚بازالت و فنوتفریت هستند.از لحاظ سری ماگمایی این سنگها کالک آلکالن کم پتاسیم هستند. همچنین روند مشابه نمودارهای هارکر نشانگر منشا یکسان این سنگهاست. بر اساس عناصر کمیاب و مشاهدهی آنومالی منفیTi و P, Ba, Nbوآنومالی مثبتTb و Th , La , Hf در نمودار های اسپایدر شاخصهی ماگماهای فرورانش میباشد. همچنین آنومالی منفی Ti و Nb وغنیشدگی LREE ها نشاندهندهی محیط کمان قارهای وابسته به فرورانش است این سنگها در محدوده ی بازالت های کالک آلکالن جزایر قوسی و حاشیههای فعال قارهای قرار می گیرند. سنگهای آتشفشانی بر پایهی عناصر کمیاب نشان دهنده ی بازالتهای کمان آتشفشانی است. بر اساس مطالعات و آزمایشات روی کانی ها نشانگر این است که روند تفریق ماگما هنگام صعود به سطح زمین عادی بوده است. اما عواملی مانند اختلاط ماگمایی و آلایش‚ روند تفریق را تحت تأثیر قرار دادهاست. همچنین دگرسانی و سیالات هیدرروترمال در منطقه باعث کانه زائی و ایجاد کانسار سرب و روی لک‚ماده ی معدنی باریت و آلونیت در منطقه شده است. این نتایج بر اساس انواع آنالیز های شمیایی به دست آمده و همچنین نتایج مطالعات ماکروسکوپی و میکروسکوپی انجام شده را نیز تایید می کند.