سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی کنعانیان – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم, دانشگاه تهران
مهدی رضائی کهخایی – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم, دانشگاه تهران

چکیده:

توده گرانودیوریت لخشک در شما لغرب زاهدان واقع شده و تعداد زیادی دایک موازی با روند شما لشرق-جنو بغرب پس از جایگزینی آن را قطع نمود هاند. دای کها اغلب در داخل زو نهای برشی تزریق شده و از نظر سن گشناسی, ترکیب گرانودیوریت تا مونزودیوریت دارند. کلیه این سن گها از نوع کالکوآلکالن و غالباً متاآلومین هستند. روند کاهش مقدار اکسیدP2O5در برابر افزایشSiO2در این سن گها مشابه گرانی تهای I است. بررسی رفتار ژئوشیمایی عناصر کمیاب بر روی نمودارهای عنکبوتی نشان م یدهد که سن گهای توده گرانودیوریتی لخشک ازLREE و LIL غنی شده و از Y و HREEتهی شد هاند. مقادیر نیکل, کروم, میانگین Fe2O3 + MgO + TiO2) = ۷/۱عددMg# =۰/ ۵ میانگین مقدارY<۱۵/ و ۱۳ Yb<۱/۲این سن گها مشابه ماگماهای
آداکیتی است که از ذوب بخشی سن گهای پوسته اقیانوسی جوان فرورو یا پوسته پایینی آمفیبولیتی در عمق بیش از ۳۵ کیلومتر سرچشمه گرفت هاند. همچنین نسب تهای بالایCs/La ,La/Nb ,Sr/Yو تهی شدگی ماگما ازHREEاحتمالاًبه خاطر باقی ماندن گارنت در سنگ منشا و عدم شرکت آن در تولید مذاب تشکیل دهنده سن گهای توده گرانودیوریتی لخشک م یباشد.