سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
جلال محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه ارومیه
علی عابدینی – گروه زمینشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، کد پستی ۱۶۵-۵۷۱۵۳
ابراهیم کاظم پور – شرکت مهندسین مشاور زرکاو آذربایجان

چکیده:
منطقه شله بران در فاصله دو کیلومتری شمال شرق شهرستان اهر و در قسمت جنوب شرقی باتولیت قرهداغ، استان آذربایجانشرقی واقع میباشد. مشاهدات صحرایی و مطالعات پتروگرافی نشان میدهند که سنگهای آذرین آتشفشانی ائوسن در این منطقه با ترکیب توف داسیتی و تراکی آندزیت همراه با سنگهای آذرین نفوذی الیگوسن با ترکیب سنگشناسی دیوریت، کوارتز مونزونیت، و گرانودیوریت توسط سیالات گرمابی دگرسان شده و در بخشهایی از آن با کانیزاییهای فلزی به ویژه مس همراه شدهاند. زونهای دگرسان قابل ) تشخیص در سنگهای یاد شده شامل زونهای ) ۳( فیلیک، ) ۲( پروپلیتیک، ) ۳( آرژیلیک حد واسط، ) ۴ آرژیلیک پیشرفته ، ) ۵( سیلیسی و ) ۲( بیوتیتی میباشند. نتایج حاصل از محاسبات تغییرات جرم عناصر با استفاده از متد ایزوکون آشکار میکنند که توسعه و تکامل زون دگرسانی آرژیلیک پیشرفته مرتبط با توف های داسیتی ائوسن با تهی شدگی عناصری نظیر Mn, P, V, Cr, Co, As, Sr, Hf, Zr, Th, K, Si, LREE, C, Ba, Rb, Se, Zn, S, و غنی شدگی عناصری چون Mg, Cr, Na, Al, Ti, Cu, Fe, Pb, HREE, Y, Ga, Nd , Sn همراه شده است. تلفیق نتایج حاصل از کانی شناسی و ژئوشیمی تغییرات جرم نشان می دهند که عواملی نظیرpHمحلولهای دگرسان کننده، پتانسیل اکسیداسیون، اختلاف در میزان پایداری کانیهای اولیه، روبش توسط اکسیدهای و هیدروکسیدهای فلزی، جذب سطحی، ورود عناصر فلزیتوسط محلول های هیپوژن به سیستم، اختلاف در درجه دگرسانی سنگ اولیه و تغییر در میزان نسبت آب به سنگ نقش مهمی در درجه تحرک، توزیع و تثبیت عناصر اصلی، جزئی و نادر خاکی در زون دگرسانی آرژیلیک پیشرفته منطقه شله بران ایفا نمودهاند