سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ارسیا مقتدری – دانشکده ی علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی، تهران
ساسان لیاقت – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

معادن کرومیت خواجه جمالی در یکصد کیلومتری شمال غرب شهرستان نی ریز و یکصد کیلومتری شمال شرق شیراز بین طولهای ۵۵، ۵۳ و ۵۵ و ۲۹ شرقی در استان فارس قرار دارد. براساس مطالعات صورت گرفته ژنز این معادن به بهترین شکل به فرآیندهای ذوب بخشی، تفریق ماگمایی و اختلاط ماگمایی نسبت داده می شود. شواهد ژئوشیمیایی حاکی از آن است که تیپ این معادن آلپی بوده و از طرفی براساس این شواهد، سری های ماگمایی مرتبط با ژنزکرومیت و فلزهای نجیب، MORB و بونینیتی است. از بین عناصر گروه پلاتین، IPGEها، غنی شدگی در حد ppb در سنگ میزبان و ppb در کرومیت نشان می دهند، که گویای کمبود یا نبود فاز سولفیدی و بالا بودن fo2 در زمان تبلو در این معادن است. وجود شواهدی همچون، "تشابه الگوی همبستگی (Ir و Al) و (Ir و Cr). همبستگی مثبت Ir و Cr و پایین بودن fs2 در مراحل آغازین تبلور، گوناگونی فازهایی که با هم وجود دارند، عدم جهت یابی ترجیحی PGM ها در بلور کرومیت، وجود میانبارهای دو فازی"، به ترتیب حاکی از " تشابه شرایط نهشته شدن PGE و Cr از یک مایع با ترکیب مشابه( بونیتیت)، تبلور همزمان کرومیت و IPGE در طی سردشدگی تدریجی یا تبلور بخشی و اختلاط ماگمای بونینیتی با یک جزء سیلیس دار (گابروی زون انتقالی)، عدم برون رست و وابستگی (PGE(S به ترتیب کرومیت است". الگوی V مانند ( V باز شده ) یا تقعر رو به پایین نمودار عنکبوتی REE این معادن بیانگر مسائلی همچون ذوب بخشی و وجود سری بونیتیتی در منطقه است.