سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصوره ضیایی – دکتری ژئوشیمی اکتشافی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
امیر زنده دل – کارشناس ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
بهشاد جدیری شکری – کارشناس ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

یکی از اهداف شاخه ژئوشیمی معادن جداسازی آنومالی های ژئوشیمیایی طبیعی از آنومالی های صنعتی است. تمامی آلودگی های ایجاد شده توسط انسان صرف نظر از مقیاس و ناحیه در برگیرنده آن خطرناک تر و بیشتر از آلودگی های طبیعی هستند و با توجه به این واقعیت ژئوشیمی معادن به عنوان شاخه ای جدید در آشکار سازی آنومالی های صنعتی و حفاظت از محیط زیست مطرح می باشد. در این مقاله سعی شده است تا پایش آلودگی های ناشی از مهاجرت فلزات سنگین پس از عملیات استخراج، بهره برداری ذخایر و مواد باطله معدنی طی یک ده در خاک ها، آبهای سطحی و گیاهان برای یکی از معادن بزرگ سرب و روی سادن از قفقاز روسیه ارائه گردد از جمله نوآوری دیگر این تحقیق می توان به آشکار سازی آنومالی ها(تمرکز غلظت انواع فلزات سمی) و بررسی تغییرات گسترش آنها ر محیط GIS بر روی خاک و مخصوصا محصولات کشاورزی اشاره نمود.