سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

میرعلی اصغر مختاری – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور – گروه پترولوژی دانشکده علو
محمدهاشم امامی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

عناصر نادر خاکی در آپاتیت و مگنتیت انواع کانسارهای مختلف، الگوهای مشخصی را در ارتباط با روش های مختلف تشکیل آنها ارائه میکنند . آپاتیت های کانسار های آهن – آپاتیت ایران
مرکزی ، نسبت بالای LREE/HREE را همراه با آنومالی مشخص Eu نشان می دهند که متفاوت از الگوی آپاتیت های رسوبی با آنومال منفی Ce و محتوای پایین Ree هستند . الگوی Ree آپاتیت ها ، کانسنگ های آهن – آپاتیت ، سنگ های سبز دربر گیرنده و مگن تیت ، در اینکانسار ها مشابه هم بوده و فقط محتوای Ree آنها متفاوت است که این الگوی مشابه، بیانگر
روابط ژنتیکی و منشأ مشترک سنگهای مذکور می باشد . همچنین کانسار های مختلف ایران مرکزی الگوی Ree مشابه می باشد که این نیز به نوبه خود گویای ارتباط ژنتیکی مجموعه این
کانسارها می باشد . الگوی Ree آپاتیت های کانسارهای آهن ایران مرکزی ، مشابه با الگو ی کانسارهای آهن تیپ کایرونا در نقاط مختلف جهان است که این موضوع می تواند نشانگر منشأ و
فرآیند های مشابه برای تشکیل آنها باشد . در نهایت ،الگوی Ree آپاتیت ها در کانسارهای آهن – آپاتیت ایران مرکزی و دیگر کانسارهای آهن تیپ کایرونا ، یک وابستگی به ماگماهای آلکالن تا
ساب آلکالن و محیط ریفتی نشان می دهند .