سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سیده نارسیس خادمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
ساسان باقری – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدنبی گرگیج – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:
در حاشیه شرقی بلوک لوت؛ از آنجایی که توالی ضخیمی از سنگهای سیلیسی کلاستیکی منتسب به تریاس فوقانی – ژوراسیک زیرین رخنمون گستردهای دارند، یک نوار باریک چند صدمتری اما با طول بیش از ۲۰ کیلومتر به طور پیوسته از سنگهای متابازیت در راستای شمال تا شمال غرب رخنمون دارد. کمربند مذکور بر روی نقشههای زمینشناسی منطقه مشخص نشده و کاملاً متفاوت و متمایز از سنگهای افیولیتی متعلق به کمپلکس نه است که در طول گسل نه غربی رخنمون دارد. سنگهای مذکور بازالتهای شدیداً خردشده، متورق گشته و دگرسان شده هستند و تنها در معدود رخنمونهایی ساختهای حبابی قابل شناسایی است. مقادیری چرت، شیلهای سیلیسی و کربناتهای نازک لایه و رگههای سیلیسی مجموعه مافیک سبزرنگ را همراهی میکنند. به موازات این کمربند رخنمونهای پراکندهای از سنگهای نفوذی رگهای تا عدسی شکل با ترکیب پریدوتیت، الیوین گابرو، دلریت، و گدازههای بالشی نیز مشاهده میشوند. ژئوشیمی سنگهای مافیک حکایت از شباهت اکثر نمونههای بازیک موجود با ماگماهای بالای زون فرورانش داشته، برخی شباهت به مورب و برخی شبیه به تولئیتهای جزایرقوسی میباشند. مطالعه گسترده صحرایی بر روی سنگهای تخریبی در برگیرنده، نشانگر توالی ضخیم توربیدایتی و بلوکهای عظیم الیستولیتی ماسه سنگی بوده و کاملاً متفاوت از رخسارههای قارهای محیط تشکیل سازند شمشک میباشند که بر روی نقشههای زمین شناسی منطقه نمایش داده شده است.از طرفی دگرشکلی شدید و حضور چینهای بزرگ خوابیده به سمت شرق تا شمال شرق در حاشیه کمربند سبز حکایت از نوعی مکانیسم سفرههای رانده عظیم در طول لبه لوت در این منطقه دارد. شواهد معرفی شده ممکن است نشانگر فرآیند فرورانش در زمان ژوراسیک به زیر حاشیه بلوک لوت باشد.