سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی عین علی – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
سعیده علیرضایی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

منطقه میوه رود در ناحیه خاروانا در استان آذربایجان شرقی و در محل تقاطع دو زون زمین ساختی البرز – آذر بایجان و ارومیه- دختر واقع شده است. در این منطقه در اثر تزریق یک توده نفوذی پورفیری گرانودیوریتی تا کوارتز مونزودیوریتی در واحدهای رسوبی کرتاسه بالایی – پالئوسن، مجموعه های اسکارنی پدید آمده است که به طور محلی با کانی سازی مس-طلا همراه است. اسکارنمیوه رود اساسا یک برون- اسکارن(Exoskarn)وسیع می باشد اما درون- اسکارن (Endoskarn)نیز با گسترش محدود در توده نفوذی وجود دارد. برون- اسکارن به دو بخش اسکارن توده ای و اسکارن نواری قابل تفکیک می باشد. سه مرحله اصلی تشکیل برای این اسکارن بر اساس – روابط پاراژنتیکی وجود دارد: ۱- دگرگونی حرارتی و واکنشهای ایزوشیمیایی ۲- مرحله دگرسانی پیشرونده ۳ مرحله دگرسانی پسرونده. کانه سازی سولفیدی در این اسکارن که عمدتا شامل کانیهای پیریت و کالکوپیریت می باشد در مرحله دگرسانی پسرونده رخ داده است. محاسبات موازنه جرم وقوع واکنشهای متاسوماتیک را بیان می کنند. در اسکارن توده ای،۳ W و FeO(total) ،CaO ،SiO2افزایش یافته اند، در حالی که C و Ba ،Sr ،K2O ،Al2Oکاهش یافته اند. در اسکارن نواری،Sr و Ba ،Na2O ،SiO2افزایش نشان می دهند، در حالی کهCO و ۲ CaOکاهش یافته اند.