سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی شکاری فرد –
کاظم سید امامی –
فرانسوا بدن –

چکیده:

مطالعات ژئوشیمی و پتروگرافی آلی به منظور تعیین نقاط، کیفیت و میزان بلوغ حرارتی مواد آلی، روی رسوبات شیلی سازنده شمشکی (تریاس بالایی – ژوراسیک زیرین و میانی) در ۱۲ منطقه در حوزه البرز شرقی انجام گرفت. در این مطالعه ۱۶۵ نمونه سطحی تازه مورد بررسی قرار گرفته است. میزان کل کربن آلی TOC در نمونه‌ها بین ۰/۲ و ۶/۷ در صد وزنی است که بیانگر میزان مواد آلی در حد بسیار کم تا خیلی خوب و است. آنالیزهای ژئوشیمی آلی ( پیرولیز راک – اوال ) انجام گرفته روی ۱۳ نمونه کرژون تأسیس شده بیانگر وجود در صد قابل توجهی مواد آلی غنی از هیدروژن با منشأ کارگر دریایی تجزیه شده است. موقعیت نمونه‌ها روی دیاگرام تغییر یافته ون – کرون HI – T MAX مخلوطی از کروژنهای تیپ III و IV را نشان می‌دهد. مقادیر T MAX به‌دست‌آمده برای کروژن تخلیص شده بین ۳۹۰ و ۵۸۷ درجه سانتی‌گراد میانگین ۴۳۹ C است که مواد آلی نابالغ، بالغ و فوق بالغ را نشان می‌دهد. مطالعات پتروگرافی عالی با استفاده از میکروسکپ با نوری عبوری نشان دهنده مواد آلی با منشأ قاره‌ای (به طور غالب) و دریایی است. مواد آلی با منشأ قاره‌ای شامل فیتوکلاست های اپک ، نیمه اپک ، شفاف، اسپور و پولن است. مواد آلی دریایی شامل قطعات جلیکی ، آکریتارک و داینوفلاژله ؟ است. مواد آلی آمرف به مقدار زیاد در نمونه‌ها وجود دارد که می‌تواند حاصل تجزیه مواد آلی با منشأ خشکی و دریایی باشد. مطالعات پتروگرافی و عالی همچنین کروژن های تیپ II را نشان می‌دهد. مواد آلی رسوبی در نمونه‌های مورد مطالعه را سازنده شمش معادل ماسرالهای اینرتبنیت ، ویترینیت ، کوتینیت ، اسپورنیت و لیپتینیت است.