سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صدرالدین امینی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

آب خالص دارای ترکیب بسیار ساده h2o است ولی از آنجا که در داخل آب یونهای H+ و OH- نیز وجود دارد آب نه تنها به عنوان یک حلال که به عنوان یک اسید و یک باز نیز عمل می کند و بنابراین ویژگی های شیمیایی بسیار پیچیده ای دارد آب دارای دو منشا اتمسفری، ماگمایی اولیه یا جوان است. آب به اشکال مختلف در دسترس انسان قرار می گیرد که یکی از آن اشکال قنات است به طور کلی یکی از سالمترین انواع آب ، آب قنات است. کیفیت آب با دو فاکتور شوری Salinity و کلریته Chlority اندازه گیری می شود شوری عبارت از کمیت خاصی است که از زون کل مواد جامد حل شده در یک کیلوگرم یا یک لیتر آب کمی کمتر است و مقدار ان را می توان از روی کلریته ، چگالی، ضریب شکست و قابلیت هدایت الکتریکی آب تعیین نمود که بر حسب gr/Lit یا gr/kg یا ppm بیان می شود. کلریته به کل رسوب حاصله از (هالیدها) کلیریدها، برمیدها و یدهای موجود در یک کیلوگرم آب گفته می شود. به طور کلی کلیه یونهای موجود در طبیعت (زمین) کم و بیش در آب وجود دارند منتها گاه مقدار آنها بر حسب ppm یا ppb قابل بیان است ولی فراوان ترین آنها عبارتند از : HCO3- و CU (++) و Na (+) و SO4(-) و Cl(-) و Mg (++) و k (+) و NO3(+) و Sr (++) و F (-) و Fe(++) و B (3+) و Li (+) و Al (3+) و Mn(++) و U(4+) کیفیت اب پس از تاثیر پذیری اولیه از اتمسفر متاثر از سنگ، میزان (سنگ مخرن) و سنگ مسیر است که در طی واکنش سنگ دیواره ترکیب شیمیایی آب را تغییر می دهد و تقریبا کلیه وینها، محلول در آب را وارد آن می کند. البته که غلظت این یونها در آب بستگی به ترکیب شیمیایی ، ساخت، بافت، فابریک ، میزان شکستگی ها، تخلخل، شکل و اندازه دانه ها، سختی، حلالیت و خلاصه سطح برخورد موثر بین آب و مواد جامد ، حرارت، فشار و کلا عوامل فیزیکی و شیمیایی و فاکتورهای متعدد ترمودینامیکی دارد.