سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی رزم آرا – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
خسرو ابراهیمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا مومنی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
حمیدرضا وطن پور – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مطالعات ژئوشمیایی عناصر اصلی، فرعی و کمیاب و نیز روند تفکیک عناصر Ni, Co, Cu, V کرومیتهای انبانه ای (podiform) و سنگ میزبان آنها در کمپلکس افیولیتی سبزوار توسط XRD , XRF , EPMA و آنالیزهای شیمیایی تر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از ERD نشان داد که بسته به نسبت Al/Fe پارامتر سلولی (a) کرومیت تغییر قابل توجهی را نشان می دهد. آنالیز عناصر اصلی نشان داد کهکرومیتیت های منطقه مورد مطالعه دارای Mgo, Cr2, O3 بالا و بر عکس مقدار Al2O3 کم و TiO2 اندک می باشد. سنگ میزبان نیز مقدار Mgo فوق العاده بالا اما نسبت پایین Cr/Cr+Al را نشان داد که نشان دهنده آن است که ماده مذاب والد از یک منطقه تهی از Al منشا گرفته است. داده های ERMA نشان داد که زونهای موجود در اطراف دانه های کرومیت، غنی شدگی از Cr,Fe و تهی شدگی از Al , Mg دارند که این تهی شدگی از Al در کرومیت های موجود در هارزبورژیت نیز مشهود است. داده های حاصل نشان می دهد که کرومیتهای سکانس افیولیتی سبزوار احتمالا از مواد مذاب گوشته فوقانی منشا گرفته اند. آنالیزهای متعدد نشان می داد که مقدار نیکل در دونیتها بیشتر از کرومیتیت ها بوده و فراوانی آنها در سر پانتینیت ها نیز مشهودتر است، اما مقدار وانادیم که در کرومیتیتهارابطه مستقیم با مقدار کروم را نشان داد کهنشان دهنده تجمع وانادیوم عمدتا در کرومیتیت ها می باشد.