مقاله ژئومورفولوژي لس هاي منطقه يلي بدراق شمال شرق استان گلستان، شمال شهرستان کلاله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۹۷ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: ژئومورفولوژي لس هاي منطقه يلي بدراق شمال شرق استان گلستان، شمال شهرستان کلاله
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئومورفولوژي
مقاله لس
مقاله فرسايش آبي
مقاله رخساره هاي فرسايشي
مقاله سامانه اطلاعات جغرافيايي
مقاله بسته نرم افزاري ILWIS
مقاله تصوير ماهواره اي ETM Plus
مقاله تغيير کاربري اراضي
مقاله تراکم پوشش گياهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثروتي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قدوسي جمال
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري يانسري زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به علت فعاليت مداوم فرسايش، عوارض ناهمواري ها هيچ وقت ثابت نيستند، ازبين انواع فرسايش، رخداد فرسايش آبي از فرايندهاي تاثير گذار در تغيير چهره دامنه ها مي باشد. از اين رو در تحقيق حاضر با هدف شناسايي مهم ترين رخساره هاي فرسايشي و عوامل موثر در شکل گيري و تشديد انواع فرسايش جهت معرفي راهبرد هاي کنترل و مبارزه با فرسايش در منطقه که گستره وسيعي از نهشته هاي لسي را در استان گلستان شامل مي شود اقدام شده است. بدين منظور با استفاده از نقشه ها و تصوير ماهواره اي لندستETM Plus  مربوط به دوره زماني ۲۰۰۲ و بهره گيري از تکنيک هاي سامانه اطلاعات جغرافيايي و بسته نرم افزاري ILWIS، خصوصيات ژئومورفولوژي و رخساره هاي فرسايشي در منطقه مورد مطالعه مشخص گرديده و رابطه بين آن ها از طريق تجزيه و تحليل همبستگي و ايجاد روابط رگرسيوني مشخص شده است. به طوري که شکل، شيب، جهت اراضي، مقدار بارندگي، تيپ گياهي و تراکم گياهي و کاربري اراضي در مناطق لسي به عنوان متغيرهاي مستقل و هر يک از رخساره هاي فرسايش آبي شامل فرسايش هاي ورقه اي، شياري، خندقي، آبراهه اي و بالاخره بيرون زدگي سنگي به عنوان متغييرهاي وابسته بوده اند. بر اساس نتايج به دست آمده مشخص شده است که خصوصيات ژئومورفولوژي لس هاي منطقه در گذشته و هم چنين در آينده با توجه به تغيير کاربري غير اصولي توسط عامل انسان از يک طرف و تغييرات کاهشي پوشش گياهي به ويژه تراکم آن از سوي ديگر موجب تشديد فرسايش آبي و شکل گيري و گسترش انواع رخساره هاي فرسايش آبي به ويژه فرسايش خندقي و افزايش وسعت رخساره بيرون زدگي سنگي در منطقه مي شود. به طوري که اين امر موجب تغييرات کاملا بارز در وضعيت و نظم دامنه ها در مناطق لسي قلمداد مي گردد.