سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۲۰
نویسنده(ها):
پیمان کریمی سلطانی – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه رازی کرمانشاه
امجد ملکی – دانشیار گروه جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) دانشگاه رازی کرمانشاه
ایرج جباری – دانشیار گروه جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) دانشگاه رازی کرمانشاه
ابراهیم محمدی – کارشناس ارشد مردم شناسی از دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:
پدیده های زمین شناسی و اشکال ژئومورفولوژی گاه ریخت های ویژه و منحصر به فردی از خود ارائه می دهند که در گذشته و حتیدر حال حاضر،در برخی از فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها، به سبب عدم توانایی در پاسخ و توجیه منطقی و عقلانی برای شکل گیریآنها و جهت ارضای کنجکاوی خویش،متوسل به برخی از افسانه ها و خرافه ها برای توجیه شکل گیری آنها می شوند. پرداختن به اینموضوع وشناخت اینگونه اسطوره ها و باورها در مقوله اى نوین به اسم "ژئومیتولوژی" مورد بررسى قرار مى گیرد .روستای باباگرگر درقروه کردستان به سبب قرارگیری چند چشمه ی بسیار فعال معدنی در گذشته و با فعالیت محدود در حال حاضر و فعالیت این چشمهها،اشکال متنوع و منحصر به فردی از جنس تراورتن و توفا در مجاورت چشمه ها شکل گرفته است.به سبب شکل متنوع و فعالیتمنحصر به فرد چشمه ها،عقاید و خرافات ریشه داری در بین اهالی روستاهای اطراف و حتی نقاط دورتر شکل گرفته و سالانه هزارانگردشگر را از سرتاسر استان و حتی استان های مجاور به منطقه جذب می کند.در این مقاله سعی شده است تا ابتدا به بررسی وضعیتژئومیتولوژی در دنیا و در ایران پرداخته شده و در ادامه،به بررسی نقش و رابطه ی ژئومیتولوژی و جذب گردشگر پرداخته شود.برایرسیدن به اهداف ذکر شده از شیوه های متنوع میدانی از قبیل مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است بدین ترتیب که ابتدا از طریقمصاحبه و پرسش نامه باز،عقاید و خرافه هایی که در منطقه، در مورد اشکال و پدیده های زمین شناسی و ژئومورفولوژی موجود درروستای باباگرگر رایج است جمع آوری شده و در مرحله بعد با تدوین پرسش نامه ای ترکیبی (به شکل باز و بسته) و تکمیل آن توسطجامعه ی آماری ۵۰ نفری از گردشگران موجود در روستای باباگرگر و سپس تجزیه و تحلیل یافته ها از طریق نرم افزار spss ، بهبررسی رابطه ی بین ژئومیتولوژی و جذب گردشگر و به عبارتی دیگر نقش ژئومیتولوژی در جذب گردشگر پرداخته شده است.نتایجحاصل از پژوهش نتایج می دهد که در بین اشکال و پدیده های موجود در محل،تپه ی مشهور به اژدها بیشترین نقش را در جذبگردشگر داشته است همچنین، با ارائه توضیحات به زبان ساده به گردشگران در مورد نحوه ی فعالیت چشمه ها و شکل گیری اشکال،می توان به برخی از شائبه های گردشگران پاسخ داد.