مقاله ژنهاي مقاومت به آمينوگليكوزيدها در سويه هاي انتروككوس فسيوم مقاوم به ونكومايسين جداشده از بيماران بستري در تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۲۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: ژنهاي مقاومت به آمينوگليكوزيدها در سويه هاي انتروككوس فسيوم مقاوم به ونكومايسين جداشده از بيماران بستري در تهران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتروكوكوس فسيوم
مقاله عفونت هاي مجاري ادراري
مقاله مقاومت آنتي بيوتيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برهاني كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي فاتح
جناب آقای / سرکار خانم: پورشفيع محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ظهور سويه هاي انتروكك با مقاومت چندگانه به آنتي بيوتيك ها از جمله به آمينوگليكوزيدها، مشكلات زيادي را در درمان به خصوص بيماران بستري كه به عفونت هاي بيمارستاني نيز مبتلا شده اند ايجاد كرده است. هدف از اين مطالعه، بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي در اين دسته از بيماران مي باشد.
روش كار: ۵۰ نمونه انتروكوكوس فسيوم مقاوم به ونكومايسين جداشده از بيماران بستري مورد بررسي قرار گرفتند. روش انتشار در ديسك براي تعيين حساسيت ميكروبي به ۹ آنتي بيوتيك معمول مورد استفاده قرار گرفت. از آزمون PCR جهت تاييد مولكولي وجود ژنهاي ايجاد كننده مقاومت به آمينوگليكوزيدها و ونكومايسين استفاده شد.
يافته ها: مقاومت چندگانه در تمام ايزوله ها مشاهده گرديد. تمام ايزوله ها نسبت به آمپي سيلين و %۹۶ آنها نسبت به جنتامايسين مقاوم بودند. آزمون PCR اين نتايج را تاييد كرد. علاوه بر اين، تمام ايزوله ها به لينزوليد و سينرسيد حساس بودند.
نتيجه گيري: تغيير سياست هاي دارويي در درمان اين بيماري لازم و ضروري است. استفاده از سينرسيد و لينزوليد در درمان اين عفونت ها ميتواند به كار گرفته شود.