سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محتشم محمدی – ایستگاه تحقیقات کشاورزی گچساران

چکیده:

به منظور انتخاب ژنوتیپ های برتر گلرنگ در شرایط دیم نیمه گرمسیری ١٠٧ ژنوتیپ گلرنگ در آزمایشات متعددی طی سال های ١٣٧٦ تا ١٣٨٢ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گچساران در شرایط دیم مورد ارزیابی قرارگرفتند. نتنایج حاصله مؤید بر تری عمل کرد محسوس و پایداری مطلوب دو رقم Kino76 و Saffir می باشد. رقم Kino76 با منشا امر یکا دارای میانگین عمل کرد شش ساله ١٦٢٠ کیلوگرم در هکتار بوده و نسبت به ارقام شاهد محلی اصفهان و ٢٨١١ ار اک به ترتیب ١٨٧ و ٨٧ درصد افزایش نشان داده است . زاویه قرار گرفتن شاخه ها نسبتبه محور اصلی گیاه فشرده و میانگین ارتفاع آن ١١٠ سانتی متر بوده است. این رقم از لحاظ تعداد روز تا ظهور گل به ترتیب ٩ و ٤ روز و از نظر تعداد روز تا رسیدن دانه به ترتیب ١٠ و ٦ روز زودرس تر از شاهدها بود. میانگین تعداد قوزه در بوته ۱۵/۷ و متوسط تعداد دانه در قوزه ۱۹/۸ از دیگر مشخصه های این ژنوتیپ در محدوده زمانی مورد نظر است. این رقم با متوسط وزن هزار دانه ۴۷/۳ گرم ، نسبت به رقم محلی اصفهان ٤٩ درصد و در مقایسه با رقم ٢٨١١ ار اک، ٤٦ درصد افزایش داشته است . درصد روغن دانه این رقم (۲۶/۳ درصد ) با شاهدهای فوق الذکر تفاوت محسوسی نشان نداد . رقم Saffir با منشا کانادا دارای میانگین عمل کرد شش ساله ١٥٥٥ کیلوگرم در هکتار بوده و در تمام سال های مورد بررسی نسبت به ارقام شاهد محلی اصفهان و ٢٨١١ اراک در سطح یک درصد برتری کاملا معنی داری نشان داد . این رقم بطور متوسط ١٧٦ و ٧٩ درصد نسبت به شاهدهای فوق الذ کر افزایش عملکرد داشته است . این ژنوتیپ با تیپ نسبتًا فشرده ، دارای میانگین ارتفاع ١١٠ سانتی متر بود . از نظر تعداد روز تا ظهور گل نسبت به شاهدها به ترتیب ١٠ و ٦ روز و از لحاظ تعداد روز تا رسیدن دانه نیز به ترتیب ١٠ و ٦ روز ، زودرس تر بوده است . میانگین تعداد قوزه در بوته ۱۴/۳ و متوسط دانه در قوزه آن ۱۹/۵ عدد بود . میانگین هزار دانه این رقم، ۴۴/۷ گرم بوده که به ترتیب ٤١ و ٣٨ درصد در مقایسه با شاهدها افزایش نشان داده اس ت. میانگین درصد روغن این ژنوتیپ (۲۷/۱ درصد) بود که در مقایسه با ارقام محلی اصفهان و ٢٨١١ اراک تفاوت چشمگیری نداشته است.