سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم پرنیان – مجتمع آموزش عالی ابوریحان، دانشگاه تهران
عبدالرضا صالحی – مجتمع آموزش عالی ابوریحان، دانشگاه تهران
سید علی قرشی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
محمدرضا ملاصالحی – مرکز اصلاح نژاد دام کشور

چکیده:

در این تحقیق فراوانی آلل های ژن BoLA-DRB3.2 در ۵۰ راس گاو نر هاشتاین آزمون نتاج شده مورد بررسی قرار گرفت. استخراج DNA ژنومی از اسپرم منجمد به روش فنل کلروفرم انجام شد. چند شکلی جایگاه ژنی BoLA-DRB3.2 با استفاده از تکنیک PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت. قطعه ۲۸۴ جفت بازی از اگزون ۲ این جایگاه ژنی با واکنش زنجیره ای پلیمر از دو مرحله ای (Nested-PCR) تکثیر شد. با برش آنزیمی قطعات تکثیر شده با ۳ آنزیم BstyI و RsaI و HaeIII تنوع آلل در این جایگاه ژنی بررسی شد. محصولات حاصل از هضم آنزیمی بر روی ژل اکریلامید ۸% الکتروفورز شده و پس از رنگ آمیزی با نیترات نقره ژنوتیپ نمونه ها تعیین گردید. ۱۷ آلل با فراوانی بین ۱ تا ۲۱ % شناسایی شد. ۷ آلل (۲۸، ۵۱، ۲۴، ۲۲، ۱۱، ۸، ۱۶)، ۸۰ درصد فراوانی آللی جمعیت را تشکیل می دهد. نتایج نشان می دهد که ژن مذکور در گاوهای نر تحت مطالعه از چندشکلی بالایی برخوردار است.