مقاله ژن هاي بيماريزایي و پاتوتيپ هاي Puccinia hordei Otth عامل بيماري زنگ قهوه اي جو در چند منطقه ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۸۹ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: ژن هاي بيماريزایي و پاتوتيپ هاي Puccinia hordei Otth عامل بيماري زنگ قهوه اي جو در چند منطقه ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنگ قهوه اي جو
مقاله جدايه ها
مقاله فاکتورهاي بيماريزایي
مقاله لاين هاي ايزوژنيک
مقاله تنوع ژنتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالكريم معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي ۱۳۸۶و۱۳۸۷ نمونه هايي از جو آلوده به زنگ قهوه اي  (Puccinia hordei)از استان هاي مختلف کشور جمع آوري و به گلخانه موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر کرج انتقال يافتند. با استفاده از گياهچه هاي رقم حساس افضل، سيزده جدايه انتخاب، خالص سازي و تکثير شدند. ژن هاي بيماريزايي و پاتوتيپ هاي عامل بيماري با استفاده از لاين هاي ايزوژنيک و بر اساس فرمول بيماريزایي/غيربيماريزایي تعيين شد. در اين بررسي جمعا يازده پاتوتيپ شناسايي شد. جدايه Ard-86-1 با هفده فاکتور ژن بيماريزایي بيشترين و جدايه Ard-87-3 با هشت ژن بيماريزایي کمترين فاکتورهاي بيماريزایي را داشتند. هيچ کدام ازجدايه ها روي ژن هاي Rph7.g و Rph15.ad بيماريزایي نداشتند ولي راي ژن هاي Rph 1.a، Rph 2.b، Rph 3.c، Rph 4.d، Rph5 + Rph 6.f، Rph 8.h، Rph 9.i، Rph 10.o، Rph 11.p، Rph12+  Rph 9.z، Rph13.x، Rph 15.ad، Rph 2.j،Rph 2.y  و Rph 2.t بيماريزایي وجود داشت. بيشترين فراواني بيماريزایي براي ژن هاي Rph 1.a، Rph9.i، Rph 13.x، Rph 2.j،Rph 2.y  و Rph 2.t و کمترين فراواني براي ژن Rph 5.e، تعيين شد. ژن هاي مقاومت موثر در مقابل تمام يا اکثريت جدايه ها مي توانند به عنوان منابع مقاومت در برنامه هايي به نژادي اين بيماري استفاده شوند.