سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاضل ایرانمنش – پژوهشگر مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

سواحل شمالی دریای عمان درمحدوده مرزی ایران با طولی بیش از ۶۰۰ کیلومتر تحت تاثیر بادهای شدید و عوارض ماسه ای است اینگونه عوارض ضمن اینکه دارای اشکال متنوعی می باشد محدودیتهایی را درمنطقه به لحاظ هجوم به تاسیسات، بندرگاهها، اسکله ها و غیره ایجاد می کنند همچنین روند فرسایش و رسوبگذاری در سواحل بی تاثیر از آنها نخواهد بود بنابراین شناسای و تفکیک عوارض ماسه ای گام مهمی در برنامه ریزی های منطقه ای محسوب شود استفاده از داده های دورسنهجی به دلیل داشتن سری های زمانی، هزینه کم، پوشش زیاد ، قابلیت پردازش رقومی، اطلاعات مناسب و جامعی از وضعیت و گسترش عوارض ماسه ای در اختیار قرار میدهد در این راستا تحقیق حاضر با هدف امکان بکارگیری داده های دورسنهجی در شناسایی و چگونگی گسترش چنین اشکالی انجام شد. بدین منظور از داده های دورسنجی سنجنده های IRS-,ETM+,MODIS PAN و همچنین از لایه های اطلاعاتی نظیر نقشه های توپوگرافی استفاده گردید.