سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غزاله رسانه – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
حمیدرضا سیاهکوهی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

خاصیت الا ستیک مواد نزدیک سطح زمین، خاصه ضریب مقاومت برشی، وتأثیر آنها بر انتشار امواج لرزه ای در مطالعه ژئوتکنیک ساختگاه پروژه های مهندسی اهمیت خاصی دارد . از سرعت امواج برشی برای تعیین درجه سختی خاک استفاده می شودکه تعیین کننده یکی از خاصیتهای اصلی زمین در علم مهن دسی می باشد . با توجه به اینکه بدست آوردن اینگونه اطلاعات از روشهای غیر ژئوفیزیکی هزینه های زیادی در بردارد، لذا مناسب ترین روش برای این منظور روشهای لرزه ای است . روشهای لرزه ای بدون تخریب ساختگاه اطلاعات فوق را در اختیار مهندسین طراح قرار می دهند . روشهای ل رزه ای معمول، مانندروش شکست مرزی، که برای تعیین سرعت موج برشی بکار می روند، دارای نقاط ضعفی می باشند . در این مطالعه دو روش برای تعیین سرعت امواج برشی معرفی می شوند که براساس وارون منحنی پاشش امواج ریلی حاصل از داده های لرزه ای چند کاناله هستند .(Multi-channel Analysis of Surface Wave)بمنظور ارزیابی کارآیی روشهای مورد مطالعه، نرم افزارهای تدوین شده بر روی دو دسته داده های لرزه ای واقعی از پروژه های مختلف اعمال و نتایج بدست آمده نشان داده می شود . نتایج بدست آمده علاوه بر همخوانی با مقادیر سرعت امواج برشی حاص ل از لرزه نگاری انکساری، محدودیت افزایش پیوسته سرعت با عمق را ندارد.