سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا گل محمدی – واحد سرامیک، شرکت توسعة صنایع نفت و گاز سرو
حسن نوائی الوار – واحد سرامیک، شرکت توسعة صنایع نفت و گاز سرو
محمد دیدری خمسة مطلق – واحد سرامیک، شرکت توسعة صنایع نفت و گاز سرو
امین مردانلو – واحد سرامیک، شرکت توسعة صنایع نفت و گاز سرو

چکیده:

کاتالیست های پایه منیزیتی نیکل در صنایع فولا د، نفت، گاز و پتروشیمی جهت تبدیل گاز طبیعی به گازهای هیدروژن و مونواکسیدکربن در فرآیند ریفرمینگ خشک متان ١ استفاده می گردند . این کاتالیست ها دارای پایه ای از جنس اکسید منیزیم، آلفا آلومینا و فلز فعال نیکل می باشند .
در این پژوهش جهت ساخت کاتالیست های فوق، م خلوط پودری منیزیت ٢ و آلفا آلومینا با پلاستی سایزرها ٣ و لوبریکنت ها ٤ آسیاب شده و به روش اکستروژن شکل دهی می گردند . سپس قطعات شکل دهی شده تا دمای ۱۲۰ ºC خشک شده و در ادامه در دمای ۱۵۵۰ ºC تحت عملیات حرارتی قرار می گیرند . قطعات حاصله توسط محلول نیترات نیکل تلقی ح ٥ شده و جهت ایجاد پیوند بین پایة کاتالیست و نیکل، تا دمای ۸۰۰ °C تحت عملیات کلسیناسیون قرار می گیرند . نتایج آنالیزهای XRD ،Pore Volume by Hg و BET ،TPR 6 ،CCS بر روی کاتالیست های فوق، نشان داد که این کاتالیست ها دارای استحکام فشاری سرد ٧ حدود ۴۵ kg/cm 2 ، سطح ویژة ٨ حدود ۳/۵ m 2 /g و حجم تخلخل ٩ حدود ۰/۱۴۹۲ cc/gr می باشند . همچنین
(MgAl2O4) و اسپینل آلومینات منیزیم (NiO) ، اکسید نیکل (MgO) فازهای شناسائی شده، حاکی از حضور فاز پریکلاز بوده که حضور فازهای فوق باعث می شود این نوع کاتالیست ها در دمای حدود ۴۰۰ ºC با توجه ب ه نتایج آنالیز TPR احیاء شوند . در ضمن نتایج تست رآکتوری بر روی کاتالیست فوق نشان داد که، درصد تبدیل متان بیش از %۹۷ و گزینش پذیری منوکسیدکربن و هیدروژن به ترتیب %۹۱ و %۹۵ می باشد .