مقاله کارآفريني مديران و مولفه هاي آن در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۱ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: کارآفريني مديران و مولفه هاي آن در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارآفريني
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فتاح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي پژوهش حاضر بررسي كارآفريني و مولفه هاي آن در مديران دانشگاه آزاد اسلامي است. جامعه آماري اين پژوهش را تمام مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي تشكيل مي دهد. با روش نمونه گيري تصادفي مرحله اي و طبقه اي تعداد ۴۷۴ نفر از مديران واحدهاي مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت از پرسش نامه محقق ساخته كارآفريني است که براي مديران اجرا شد. نتايج تحليل واريانس يك طرفه نشان مي دهد كه: ۱- بين مديران مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي از لحاظ كارآفريني تفاوت معني دار وجود ندارد. ۲- از بين مولفه هاي ۱۳ گانه کارآفريني مديران مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي فقط بين مولفه استقلال و اعتماد به نفس کارآفريني مديران تفاوت معني دار وجود دارد. همچنين نتايج آزمون پيگردي  LSDنيز حاكي از اين است كه ميانگين نمره استقلال مديران منطقه ۱ از مديران منطقه ۲ (p£۰٫۰۵ و MD=1.20)، منطقه ۲ از منطقه ۱۰ (p£۰٫۰۵ و MD=1.07)، منطقه ۶ از منطقه ۱۰ (p£۰٫۰۵ و MD=1.172)، منطقه ۸ از منطقه ۳ (p£۰٫۰۵ و MD=0.773)، ۴ (p£۰٫۰۵ و MD=0.861)،۵  (p£۰٫۰۵ و MD=1.088) و ۱۰ (p£۰٫۰۵ و MD=1.591)، منطقه ۹ از منطقه ۱۰ (p£۰٫۰۵ و MD=1.11)، بزرگتر است. در عين حال، ميانگين نمره مديران منطقه ۳ از مديران منطقه ۸ (p£۰٫۰۵ و MD=0.733)، و منطقه ۴ از منطقه ۸ (p£۰٫۰۵ و MD=0.861)، منطقه ۵ از منطقه ۸ (p£۰٫۰۵ و MD=1.088) كوچكتر است و ميانگين نمره اعتماد به نفس مديران مناطق ۲ (p£۰٫۰۵ و MD=-1.003)،۳  (p£۰٫۰۵ و MD=-1.247)،۴  (p£۰٫۰۵ و MD=-1.109)،۵  (p£۰٫۰۵ و MD=-1.80)، ۹ (p£۰٫۰۵ و MD=0.923)، ۱۰ (p£۰٫۰۵ و MD=0.856) از ميانگين نمره مديران منطقه ۸ كوچكتر است. همچنين، ميانگين نمره مديران منطقه ۵ از مديران منطقه ۶ (p£۰٫۰۵ و MD=-1.543)، و۱۰  (p£۰٫۰۵ و MD=0.993) كوچكتر است.